HANDELSVOORWAARDENEN EN-CONDITIES: BELGIË

Inleiding

Custom House Financial (UK) Ltd. (“Custom House”) is door de Financial Services Authority (FSA) van het Verenigd Koninkrijk toegelaten als betalingsinstelling in het Verenigd Koninkrijk en biedt betalingsdiensten aan onder het merk Western Union Business Solutions.  Custom House is een dochtermaatschappij in volle eigendom van The Western Union Company.  Custom House verleent betalingsdiensten in België overeenkomstig de paspoortbepalingen van de richtlijn van de Europese Unie betreffende betalingsdiensten. Deze handelsvoorwaarden en –condities regelen het gebruik van de Diensten van Custom House door de Klant.   Custom House biedt de klanten de mogelijkheid een rekening te openen via het internet met het oog op het beheren en overboeken van betalingen in een vreemde munt naar de bankrekening van een begunstigde in een ander land.  Wanneer een transactie wordt geboekt,  wordt de Klant op de hoogte gesteld van het bedrag dat door de begunstigde zal worden ontvangen, van de wisselkoers en van de geldwaarde die door de Klant aan Custom House moet worden betaald tot regeling van de transactie. De fondsen worden door Custom House of door een verbonden onderneming van Custom House aan de begunstigden overgemaakt via zijn internationaal netwerk van banken.  Naar het openen van een on-line rekening en de mogelijkheid betalingen in vreemde valuta te boeken met het oog op de overmaking ervan aan een begunstigde zoals verder beschreven op de website van Custom House, wordt in deze Overeenkomst verwezen als “Diensten van Custom House.”

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 Definities
Telkens als zij in deze Overeenkomst worden gebruikt en tenzij zij onverenigbaar zijn met het onderwerp of de inhoud zullen de volgende woorden de volgende betekenissen hebben:

 1. “Overeenkomst” staat voor deze  Algemene Overeenkomst van Voorwaarden en Condities, samen met alle Orders, bijlagen, aanhangsels of andere bijvoegsels die daaraan zijn toegevoegd of daarop van toepassing zijn;
 2. “Aanvraag” staat voor het aanvraagformulier dat door de Klant wordt ingevuld en voorgelegd aan Custom House met het oog op de gebruikmaking van de Diensten van Custom House;
 3. “Toelatingslimiet” staat voor een limiet op de waarde van een Order of van alle Orders die de Klant of een Toegelaten Gebruiker bij Custom House kan plaatsen;
 4. “Toegelaten Gebruiker” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in Artikel 2.1.b(iii);
 5. “Consument” staat voor elke Klant die een natuurlijk persoon is en die de Diensten van Custom House verwerft voor louter niet-beroepsmatige doeleinden;
 6. “Klant” staat voor de Klant die in de Overeenkomst is vermeld, samen met (in het geval van een zakelijke entiteit) de dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, opvolgers en/of andere rechtverkrijgenden, alsook de hogere kaderleden, bestuurders, werknemers en mandatarissen ervan;
 7. “Custom House” of “Custom House Global Foreign Exchange” of “Western Union Business Solutions” staat voor Custom House Financial (UK) Ltd (Ondernemingsnummer: 04380026), 2nd Floor, Appold Street, Londen EC2A 2AW, toegelaten door de  Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londen E14 5HS, e-mail: online@westernunion.com;  telef.: 0800 58 117, krachtens de Payment Service Regulations 2009 (Betalingsdiensten Register nummer 517165) voor het verlenen van betalingsdiensten, zijn dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, opvolgers en/of rechtverkrijgenden, alsook de hogere kaderleden, bestuurders, werknemers en agenten.  Custom House Financial (UK) Ltd. doet zaken onder de handelsnaam van Western Union Business Solutions;
 8. “Diensten van Custom House” heeft de betekenis die is vermeld in de Inleiding tot deze Overeenkomst.
 9. “Website van Custom House” staat voor de website van Custom House die zich bevindt op www.business.westernunion.co.uk;
 10. “Dag” staat voor een dag waarop de handelsbanken open zijn voor zaken (met inbegrip van transacties in vreemde valuta) op de plaats die daartoe door Custom House is gespecificeerd;
 11. “Wissel” staat voor een instrument dat is uitgegeven door Custom House en in een gespecificeerde bepaalde munt betaalbaar gesteld aan de opgegeven begunstigde van de Klant;
 12. “Insolventiegebeurtenis” staat voor
  1. elke stap die wordt gedaan met het oog op:
   1. de vereffening, de ontbinding of de onderbewindstelling van de Klant;
   2. het aangaan door de Klant van een schikking, een compromis of gerechtelijke reorganisatie met of een overdracht ten bate van zijn schuldeisers of van een categorie daarvan, behalve met het oog op een solvabele reorganisatie of fusie; of
  2. de aanstelling van een curator, een curator en beheerder of een andere controleur, bewindvoerder of een gelijkaardige aangestelde met betrekking tot, of die de controle overneemt van, de Klant of een van de activa of ondernemingen van de Klant.
 13. “Instructie” staat voor elke instructie of elk verzoek via telefoon, brief, fax, e-mail of het internet.
 14. “Internet” staat voor het onderling verbonden systeem van netwerken waarmee computers wereldwijd met elkaar verbonden zijn;
 15. “Wet” staat voor alle beschikkingen, reglementen, regels, elke ondergeschikte wetgeving of alle andere documenten die afdwingbaar zijn krachtens een beschikking, een reglement, een regel, een ondergeschikte wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle nationale of provinciale (i) licentiewetten; antiwitwaswetten, wetten op de financiering van terrorisme en vereisten inzake de rapportering van liquide middelen; (iii) alle toepasselijke reglementen inzake geldovermaking, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste om  voldoende bewijs te verkrijgen betreffende de identiteit van een opdrachtgever die de Klant kan vertegenwoordigen in een transactie die wordt aangegaan met Custom House; en (iv) alle privacywetten en -reglementeringen
 16. “Order” staat voor een transactie-/betalingsinstrument waarin de Klant ermee instemt valuta te kopen van of te verkopen aan Custom House en van Custom House Wissels, Elektronische Overmakingen of cheques te kopen of met Custom House elke andere transactie aan te gaan met betrekking tot Diensten van Custom House;
 17. “PSRs” staat voor de Payment Services Regulations 2009 van het Verenigd Koninkrijk (zoals van tijd tot tijd gewijzigd);
 18. “Unieke Identificator” staat voor een combinatie van letters, cijfers of symbolen die door Custom House aan de Klant wordt gespecificeerd  en die door de Klant moet worden opgegeven om de begunstigde en of zijn/haar rekeningnummer ondubbelzinnig te identificeren met het oog op een betalingstransactie;
 19. “Valutadatum” staat ofwel voor de Dag die door de Klant is gekozen en waarmee Custom House heeft ingestemd voor de regeling of indien er geen dergelijke Dag is, dan de volgende Dag na de uitvoering van een Order door de Klant;
 20. “Elektronische Overmaking” staat voor een elektronisch doorgezonden instructie vanwege de Klant om de bankrekening van een opgegeven begunstigde, die zich in het Verenigd Koninkrijk of in een overzees land bevindt te crediteren in een gespecificeerde munt.

1.2 Interpretatie

 1. Deze Overeenkomst moet te allen tijde worden gelezen met inachtneming van de  PSRs.
 2. Artikel 8 vormt een aanvulling bij de Artikelen 1 tot en met 7 en is ervan afhankelijk.

ARTIKEL 2 – DE KLANT

2.1 Verklaringen en garanties
Op het ogenblik dat hij deze Overeenkomst sluit en onmiddellijk voordat hij een transactie doet waarin deze Overeenkomst voorziet, verklaart en garandeert de Klant aan Custom House het volgende:

 1. Indien de Klant een natuurlijke persoon is, is de Klant gezond van geest zijn, ten minste 18 jaar oud en in het bezit zijn van al zijn wettelijke bekwaamheid;
 2. Indien de Klant geen natuurlijk persoon is,
  1. is de Klant naar behoren opgericht en bestaat hij rechtsgeldig krachtens de geldende wetten van het rechtsgebied van zijn organisatie;
  2. werden de uitvoering en de aflevering van deze Overeenkomst en van alle andere transacties waarin zij voorziet en de nakoming van alle verplichtingen evenals van alle andere transacties waarin de Overeenkomst voorziet door de Klant naar behoren toegestaan;
  3. moet hij de bevoegdheid hebben om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst aan te gaan en na te komen, de daarin voorziene transacties uit te voeren en zijn zaken voort te zetten zoals zij thans worden gedaan of voorzien; en
  4. elke persoon die deze Overeenkomst en alle andere transacties waarin zij voorziet in naam van de Klant uitvoert en aflevert, die namens de Klant verplichtingen uitvoert evenals alle andere transacties doet waarin de Overeenkomst voorziet, werd door de Klant naar behoren daartoe gemachtigd;
 3. Indien de Klant deze Overeenkomst sluit in zijn hoedanigheid van trustee van een trust legt de Klant de volgende verklaringen af en gaat hij de volgende verbintenissen aan:
  1. de relevante trustakte is geldig en voldoet aan de Wet;
  2. de Klant is passend aangesteld als enige trustee van de trust;
  3. de Klant heeft recht op een vergoeding uit de activa van de trust met betrekking tot deze Overeenkomst en de transacties waarin zij voorziet;
  4. de Klant zal zijn plichten  als trustee van de trust nakomen;
  5. de Klant zal niets doen wat kan leiden tot het verlies van zijn recht op vergoeding uit de activa van de trust;
  6. de Klant zal de enige trustee van de trust blijven;
  7. indien ondanks hetgeen voorafgaat de Klant als trustee van de trust wordt vervangen of hem een andere trustee wordt toegevoegd, moet de Klant ervoor zorgen dat de nieuwe trustee van de trust tot voldoening van de Klant gebonden wordt door deze Overeenkomst en door elke andere transactie waarin deze overeenkomst voorziet waarvan de Klant een partij is, of door een document met dezelfde uitwerking;
  8. de Klant zal geen van de activa van de trust doorverkopen, reserveren of verdelen zonder de toestemming van Custom House, tenzij hij daartoe door de trustakte gedwongen wordt; en
  9. de Klant zal de trustakte niet aanpassen of wijzigen.
 4. De uitvoering en aflevering door de Klant van deze Overeenkomst en de nakoming van alle verplichtingen van de Klant waarin deze Overeenkomst voorziet, schendt geen enkele Wet die van toepassing is op de Klant;
 5. Alle informatie die door de Klant aan Custom House wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de informatie die in het Aanvraagformulier wordt verstrekt, is waarheidsgetrouw, correct en volledig en de Klant zal Custom House onmiddellijk op de hoogte brengen van alle wijzigingen in die informatie;
 6. Geen van de gebeurtenissen vermeld in Artikel 5.3(c) hebben zich voorgedaan met betrekking tot de Klant of zou zich voordoen bij een kennisgeving, na verloop van tijd, de vaststelling van de relevantie of de vervulling van een andere toepasselijke voorwaarde (of een combinatie van het voorafgaande); en
 7. Alle informatie die door de Klant aan Custom House wordt verstrekt is in alle belangrijke opzichten waarheidsgetrouw op de datum van deze Overeenkomst, of later op het ogenblik dat zij wordt verstrekt. Noch die informatie, noch het gedrag van de Klant of het gedrag van iemand die in zijn naam handelt met betrekking tot de transacties waarin deze Overeenkomst voorziet, was of is door verzuim of op een andere manier misleidend.

2.2 Erkenning door de Klant
De Klant erkent dat Custom House deze Overeenkomst heeft gesloten en de transcties zal afsluiten waarin deze Overeenkomst voorziet vertrouwend op de verklaringen en garanties in Artikel 2.1. Indien de Klant enige witwas- of terrorismefinancieringswetten of –reglementen schendt, stemt de Klant er onherroepelijk mee in dat Custom House alle gelden of fondsen mag inhouden die ons volgens deze condities werden overgemaakt en/of geen gevolg geven aan enig verzoek indien Custom House door een wettelijke of regelgevende instantie daartoe wordt verplicht en Custom House zal op deze gelden geen intrest verschuldigd zijn.

2.3 Gezamenlijke en Hoofdelijke Aansprakelijkheid
Indien de Klant is samengesteld uit twee of meer rechtspersonen, dan verleent een verwijzing naar een recht of verplichting van de Klant krachtens deze Overeenkomst of krachtens een transactie waarin deze Overeenkomst voorziet dat recht aan of legt het die verplichting, naar gelang het geval, gezamenlijk of hoofdelijk op aan die personen.

ARTIKEL 3 – VERGOEDING

3.1 Vergoeding en Voortbestaan
De Klant moet Custom House schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid, alle schade-eisen, kosten, uitgaven en schade van alle aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de redelijke kosten van juridische bijstand en alle erelonen en uitgaven die worden opgelopen in verband met een geschil dat voortvloeit uit of die verband houdt met de nalatigheid of het opzettelijke wangedrag van de Klant, de schending van enige Wet door de Klant, of de schending door de Klant van enige bepaling van deze Overeenkomst. De Klant stemt er ook mee in Custom House onmiddellijk alle schade, kosten en uitgaven te betalen, met inbegrip van de redelijke erelonen en kosten van juridische bijstand die door Custom House worden opgelopen bij het afdwingen van een van de bepalingen van deze Overeenkomst. De verplichtingen van de Klant krachtens dit Artikel blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ARTIKEL 4 –BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER & GEHEIMHOUDING

4.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. De persoonlijke informatie van de Klant (“Informatie”) wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en wordt door Custom House gecontroleerd. Custom House gebruikt de verstrekte informatie om de Klant de gevraagde diensten te verlenen (met inbegrip van onder andere doeleinden zoals administratie, klantendienst, gebruikersvalidatie, fraudepreventie en activiteiten op het vlak van product- en commerciële ontwikkeling), transactiegeschiedenis en marketingvoorkeuren.
 2. Custom House mag de informatie ook gebruiken in verband met andere diensten, producten, comfort- en/of beloningsprogramma’s die de Klant heeft ondertekend met Custom House of zijn verbonden ondernemingen.
 3. Custom House zal de informatie aanhouden en bewaren die de Klant ons geeft over een andere persoon zoals de gegevens betreffende de begunstigde van de betalingsdienst (de “Informatie over een Derde”) om de transactie uit te voeren. Het verstrekken van de Informatie en van de Informatie over een Derde gebeurt vrijwillig maar is noodzakelijk (afhankelijk van de bepalingen van deze paragraaf) om de transactie uit te voeren. Zonder de relevante informatie is Custom House niet in staat de betalingsdienst uit voeren, de comfortactiviteiten of andere gevraagde diensten te vergemakkelijken.
 4. In overeenstemming met de marketingvoorkeuren van de Klant, door ervoor te opteren gegevens in te voeren in de optionele velden, kunnen Custom House en zijn verbonden ondernemingen en handelspartners de Klant via telefoon/e-mail/SMS/MMS commerciële berichten zenden betreffende producten en diensten van Custom House. Door ermee in te stemmen berichten via telefoon/SMS/MMS te ontvangen, aanvaardt de Klant dat alle kosten die door de netwerkprovider voor deze dienst aan de Klant worden aangerekend uitsluitend voor rekening van de Klant komen.  Indien de Klant dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, dient hij contact op te nemen met Custom House op de manier die hieronder is aangegeven.
 5. Custom House zal de Informatie onthullen aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met wie wij een contractuele relatie hebben om de Informatie te beschermen, zoals toegelaten serviceproviders en andere derden zoals redelijkerwijze is vereist voor de doeleinden die zijn vermeld in de Overeenkomst en om de betalingsdienst uit te voeren of toekomstige transacties te vergemakkelijken, of om de Informatie aan te vullen met informatie uit publiekelijk beschikbare bronnen zoals informatie om de juistheid van het adres van de Klant te bevestigen. Dit helpt Custom House ook ons producten- en dienstenaanbod te begrijpen en te verbeteren.
 6. Custom House mag de Informatie ook onthullen aan derden, wanneer dit redelijkerwijze noodzakelijk is om misdrijven te voorkomen en op te sporen, of wanneer dit bij wet is vereist. Custom House bewaart de Informatie, de marketingvoorkeuren en de transactiegeschiedenis van de Klant op basis van dossierbewaringsprogramma’s niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld en in overeenstemming met de geldende wetten. Indien de Klant geen andere transactie doet binnen de tijdsduur van bewaring zal alle klanteninformatie samen met alle marketingvoorkeuren worden geannuleerd.
 7. De Klant gaat ermee akkoord dat de informatie wordt doorgespeeld naar landen buiten de EER, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, met minder strenge privacywetten. De Informatie zal worden doorgespeeld voor de doeleinden die in de Overeenkomst zijn aangegeven en om Custom House toe te staan de betalingsdienst te verlenen, evenals met bijkomende diensten, producten en getrouwheids- of comfortprogramma’s en ook voor interne doeleinden zoals het beheren van de klantenrelatie, markeringdoelstellingen, de naleving van wettelijke vereisten, onderzoek en klantenanalyses. De categorieën van doorgespeelde gegevens zijn persoonlijk identificeerbare informatie, contactgegevens en informatie betreffende de betalingsdienst, de transactiegeschiedenis en alle andere door u verstrekte informatie. Deze gegevens kunnen worden geraadpleegd door verbonden ondernemingen van Custom House, zoals gedefinieerd door de geldende wet, met inbegrip van elk van de doeleinden die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.
 8. De Klant heeft een recht van toegang en kan een kopie van zijn Informatie aanvragen, waarvoor Custom House een klein bedrag kan aanrekenen voor zover dat krachtens de geldende wet is toegestaan. De Klant mag eveneens onvolledige, onnauwkeurige of achterhaalde informatie verbeteren, wissen of blokkeren. De Klant mag zich wegens gegronde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie te allen tijde verzetten tegen de verwerking van de Informatie, ingeval de verwerking krachtens een wet of reglement niet noodzakelijk is om de dienst volledig te verlenen. Indien de Klant ervoor opteert deze rechten uit te oefenen of niet langer commerciële mededelingen van Custom House wenst te ontvangen, dient hij contact op te nemen met Custom House in overeenstemming met de geldende wet door te bellen naar het nummer 0800 58 117 of door een e-mail te sturen naar privacy.wubs@westernunion.com

4.2 Schade-eisen
Indien de Klant een schade-eis stelt met betrekking tot het verlies, de diefstal of de vernieling van een wissel of een vervanging of een terugbetaling in verband met een wissel stemt de Klant in met de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van het onderzoek en de behandeling van de schade-eis van de Klant.

4.3 Witwaspraktijken

 1. Wegens de inherente risico’s bij het overmaken van valuta tussen partijen die gevestigd zijn in verschillende landen neemt Custom House uitzonderlijke maatregelen om te verzekeren dat het niet deelneemt aan witwaspraktijken of aan de financiering van terrorisme of daarbij helpt. Ordehandhavings- en toezichthoudende instanties kunnen periodiek de klanteninformatie en de dossiers van Custom House controleren en daarvan een kopie opvragen. Om de naleving te verzekeren van alle Wetten ter voorkoming van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme moet de Klant er zich ten volle rekenschap van geven dat in bepaalde gevallen alle mededelingen en informatie betreffende de Klant die in het bezit is van Custom House, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens van Orders, rekeningen en daarmee samenhangende transacties kunnen worden onthuld aan en worden gecontroleerd door ordehandhavings- en toezichthoudende instanties (die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden en die niet geregistreerd kunnen zijn krachtens de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

ARTIKEL 5 – ALGEMEEN

5.1 Informatiedoelstellingen
De informatie die door Custom House en andere entiteiten op de Website van Custom House wordt verstrekt wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn wanneer zij op deze site wordt geplaatst, maar Custom House kan niet garanderen dat zij te allen tijde nauwkeurig of volledig of actueel is. De Informatie op de Website van Custom House is uitsluitend voor informatiedoelstellingen en is niet bedoeld om financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies te geven en men mag er voor die doelstellingen niet op vertrouwen.

5.2  Toepasselijke wet en Rechtsbevoegdheid
Deze Overeenkomst zal uitsluitend worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en zal onderworpen zijn aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Engeland en Wales. Precontractuele informatie aan de in België wonende Klanten wordt verstrekt in overeenstemming met de Belgische wet van 10 december 2009 betreffende betalingsdiensten, in combinatie met de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

5.3 Opzegging

 1. (a) Onverminderd het herroepingsrecht van de Consument zoals bepaald in Artikel 9 hieronder zal deze Overeenkomst in werking treden nadat Custom House de Klant schriftelijk of via elk ander duurzaam medium de Unieke Identificator zal hebben bezorgd, die de Klant zal moeten opgeven om de passende uitvoering van zijn Order te verzekeren en zij zal van kracht blijven tot wanneer zij door de Klant of Custom House wordt opgezegd. Elke partij is ertoe gerechtigd deze Overeenkomst te allen tijde zonder kosten op te zeggen met ingang vanaf de kantoorsluitingstijd op de Dag waarop kennis wordt gegeven van de opzegging. Indien de dag waarop kennis wordt gegeven van de opzegging geen Dag is in het rechtsgebied van Custom House zal de kennisgeving van opzegging uitwerking hebben vanaf de kantoorsluitingstijd op de eerstvolgende Dag in dat rechtsgebied. Ingeval de Klant een Consument is, zal de opzegging van deze Overeenkomst door Custom House echter vereisen dat laatstgenoemde de Consument schriftelijk of op een duurzaam medium de Consument de opzegging twee (2) maanden van tevoren aanzegt. Vanaf en nadat de opzegging van kracht is, zal Custom House er niet toe gehouden zijn een Order dat nadien door de Klant wordt geplaatst te aanvaarden of te verwerken.
 2. (b) De opzegging door een van beide partijen zal geen invloed hebben op enig voorafgaand Order of enige voorafgaande transactie en zal geen van beide partijen ontslaan van openstaande verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, noch zal zij de Klant ontslaan van de verplichtingen die voortvloeien uit een Order dat vóór die opzegging werd geplaatst.
 3. Ingeval Custom House zich ervan bewust wordt of redenen heeft om te geloven dat een van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan:
  1. dat de Klant Custom House valse of misleidende informatie heeft verstrekt; of
  2. dat de Klant heeft deelgenomen of deelneemt aan of hulp verleende of verleent aan witwaspraktijken of de financiering van terrorisme;
  3. dat door ordehandhavings- of toezichthoudende instanties een officieel onderzoek wordt ingesteld naar de Klant; of
  4. dat zich een Insolventiegebeurtenis heeft voorgedaan,
   dan kan Custom House, uitsluitend naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst onmiddellijk opzeggen door middel van een Kennisgeving aan de Klant en Custom House zal ontslagen zijn van alle verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn bepaald of die voortvloeien uit transacties waarin deze Overeenkomst voorziet, met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit een Order dat al bij Custom House werd geplaatst en door laatstgenoemde werd aanvaard.

5.4 Na de Opzegging
Binnen twee (2) Dagen na de opzegging moet elke partij alle bedragen betalen die aan de andere partij zijn verschuldigd en de Klant moet alle materiaal dat hij van Custom House ontving terugzenden of vernietigen in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Custom House. De verplichtingen van elke partij inzake betaling, levering en vernietiging van materiaal blijft ook na de opzegging van deze Overeenkomst voortbestaan. Elke verplichting van Custom House die voortvloeit uit de toepassing van dit Artikel is afhankelijk van de beslissing van Custom House krachtens Artikel 5.13.

5.5 Begunstiging
Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle transacties, zal in werking treden ten bate van Custom House, zijn opvolgers en rechtverkrijgenden en zal bindend zijn voor de Klant en de persoonlijke vertegenwoordigers; executeurs, trustees, beheerders, opvolgers, rechtverkrijgenden, opdrachtgevers, hogere kaderleden en mandatarissen van de Klant.

5.6 Overdracht
Alle rechten of verplichtingen die de Klant volgens deze Overeenkomst zou hebben, mogen niet worden overgedragen, afgestaan, verkocht of op een andere manier worden gecedeerd, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Custom House. Custom House kan echter alle rechten of verplichtingen die het volgens deze Overeenkomst zou hebben, overdragen aan een andere partij zonder de toestemming van de Klant. De Klant moet alle documenten ondertekenen (inclusief een akte van schuldvernieuwing) die door Custom House redelijkerwijze worden geëist om die overdracht te bewerkstelligen.

5.7 Splitsbaarheid
Indien een bepaling van deze Overeenkomst bij Wet wordt verboden of op een andere manier in een rechtsgebied onwettelijk, rechtsongeldig of onafdwingbaar is of wordt, zal dat geen invloed hebben op:

 1. de wettelijkheid, de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van elke andere voorwaarde van deze Overeenkomst;of
 2. de wettelijkheid, de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of van enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

5.8 Tegenstrijdigheid
Deze Overeenkomst omvat de voorwaarden en condities die de relatie tussen de Partijen regelen. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van een bijlage, aanhangsel of ander aan deze Overeenkomst toegevoegd bijvoegsel en die van de Overeenkomst, dan zullen de bepalingen van de bijlage, het aanhangsel of van andere toevoegsels de overhand hebben op de bepalingen van deze Overeenkomst in de mate van deze tegenstrijdigheid.

5.9 Rechten van Derden
Een persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, heeft geen rechten krachtens de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 van het Verenigd Koninkrijk om enig voordeel van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen of het voordeel ervan te genieten.

5.10 Wijzigingen
De bepalingen van deze Overeenkomst en alle transacties krachtens deze Overeenkomst kunnen door Custom House te allen tijde worden gewijzigd. Custom House moet de Klant uiterlijk twee maanden vóór de datum waarop deze wijzigingen in werking treden kennis geven van elke dergelijke wijziging. De Klant zal gebonden zijn door de voorwaarden van een dergelijke wijziging, tenzij hij Custom House vóór de datum waarop de wijziging(en) in werking moet(en) treden ervan in kennis stelt dat hij de wijziging(en) niet aanvaardt (de “Voorgestelde Wijzigingsdatum”). De Klant heeft echter het recht deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder kosten vóór de Voorgestelde Wijzigingsdatum te beëindigen indien hij met de voorgestelde wijziging(en) niet akkoord gaat.

5.11 Volledige Overeenkomst
Deze Overeenkomst en alle bijlagen, aanhangsels of andere daaraan toegevoegde bijvoegsels vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik en het verlenen van de Diensten van Custom House en vervangen alle vorige of in de tijd samenvallende, schriftelijke of mondelinge afspraken, mededelingen of overeenkomsten met betrekking tot deze aangelegenheid.

5.12 Namen en Merken
Geen van beide partijen mag op enig ogenblik verbintenissen aangaan voor of in naam van de andere partij. Behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst mag geen van beide partijen:

 1. de naam van de andere partij gebruiken of eigendomsmerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; of
 2. zichzelf uitgeven als zijnde verbonden met of gemachtigd te handelen voor de andere partij.

5.13 Naleving van de Wet
Elke partij moet haar activiteiten krachtens deze Overeenkomst uitoefenen met naleving van alle geldende Wetten. De Klant kan worden verzocht Custom House persoonlijke informatie te verstrekken of informatie over zijn onderneming en die informatie zal worden opgeslagen in een dossier. Indien Custom House het noodzakelijk acht met het oog op de naleving van een geldende Wet kan Custom House ten behoeve van de passende ordehandhavings- of toezichthoudende instantie een verslag opstellen over de transacties van de Klant.

5.14 Overmacht
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor een tekortkoming of een vertraging in haar prestatie (behalve inzake betalingsverplichtingen) die te wijten is aan een gebeurtenis of een oorzaak waarover de partij die zich op overmacht beroept redelijkerwijze geen controle had. De gebeurtenissen of oorzaken die aan deze test voldoen, omvatten overmacht, zeerisico, een onvermijdelijk scheepvaartongeval, oorlog (al dan niet verklaard), sabotage, rellen, oproer, ongeregeldheden, nationale noodtoestand (in feite of volgens de wet), krijgswet, brand, overstroming, cycloon, aardbeving, grondverschuiving, explosie, stroom- of watertekort, storing in een transmissie- of communicatienetwerk, epidemie, quarantaine, staking of een ander arbeidsconflict of onteigening, beperking, verbod, wet, reglement, decreet of een andere wettelijk afdwingbare beschikking van een overheidsinstelling, breuk of ongeval of andere schade aan de machines of systemen van Custom House, tenzij die gebeurtenissen zich voordoen ten gevolge van een handeling, verzuim, tekortkoming of nalatigheid van de Klant.

5.15 Marktverstoring

 1. Custom House kan aan de Klant te allen tijde een kennisgeving doen (een Kennisgeving van Verstoring) indien Custom House van oordeel is dat de marktvoorwaarden op de relevante financiële markt voor de betrokken valuta ernstig verstoord zijn.
 2. Dit omvat omstandigheden waarin volgens Custom House deposito’s in de betrokken valuta bij de gewone gang van zaken voor Custom House niet beschikbaar zijn op de relevante financiële markt of omdat dit wegens de nationale of internationale financiële, politieke of economische omstandigheden of wisselkoerscontroles onhaalbaar is.
 3. Wanneer een Kennisgeving van Verstoring wordt gedaan, zullen de verplichtingen van Custom House worden opgeschort terwijl Custom House en de Klant onderhandelen over alternatieve afspraken. Indien beide partijen vóór de Valutadatum een overeenkomst bereiken, zullen die alternatieve afspraken van toepassing zijn. Indien zij binnen die periode geen overeenkomst bereiken, zal elke partij ontslagen zijn van haar verplichtingen krachtens de relevante transactie.

5.16 Omvang van de Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Custom House tegenover de Klant en tegenover iedereen die via de Klant een schade-eis stelt wegens de schending van deze Overeenkomst door Custom House zal beperkt zijn tot de waarde in vreemde valuta van het Order dat verband houdt met de schade-eis, bepaald op de Valutadatum. Custom House zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade-eis vanwege de Klant wegens economisch verlies of gevolgschade. ONDANKS ELKE ANDERSLUIDENDE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE CUMULATIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CUSTOM HOUSE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT EEN MAXIMAAL TOTAAL GLOBAAL BEDRAG AAN GELEDEN RECHTSTREEKSE SCHADE ZOALS HIERBOVEN BEREKEND.  CUSTOM HOUSE, OF ZIJN VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, HOGERE KADERLEDEN, WERKNEMERS OF MANDATARISSEN ZULLEN IN GEEN GEVAL KRACHTENS ENIGE THEORIE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTUELE OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, STRAFVERGOEDING BOVEN DE FEITELIJK GELEDEN SCHADE, SMARTENGELD, SPECIALE, BIJKOMSTIGE, ONRECHTSTREEKSE, GEVOLG- OF GELIJKAARDIGE SCHADEVERGOEDING, WAARBIJ ELK DAARVAN HIERBIJ BIJ OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN WORDT UITGESLOTEN, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ AL DAN NIET WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING.

5.17 Nalatigheidsintrest
Indien de Klant in gebreke blijft een bedrag te betalen dat hij krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, moet hij op het achterstallige bedrag onmiddellijk op verzoek van Custom House intrest betalen tegen de rentevoet van 5% boven de geldende London Interbank Offered Rate (LIBOR) vanaf de vervaldatum ervan tot en met de datum van de feitelijke betaling, zowel vóór, op en na vonnis.

5.18 Verrekening

 1. Indien de Klant in gebreke blijft op de vervaldatum een bedrag te betalen dat hij krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, is Custom House afgezien van de andere rechtsmiddelen waarover het beschikt ertoe gerechtigd dat bedrag te verrekenen met elk bedrag dat Custom House verschuldigd is aan de Klant.
 2. Custom House is ertoe gerechtigd alle bedragen die hem door de Klant verschuldigd zijn te verrekenen met alle bedragen die het vanwege of in naam van de Klant heeft ontvangen. Custom House kan naar eigen goeddunken bepalen welke bedragen moeten worden verrekend.
 3. Het is de Klant niet toegestaan bedragen die hij aan Custom House verschuldigd is te verrekenen met bedragen die Custom House hem eventueel verschuldigd is. Deze bepaling is niet van toepassing op Klanten die Consumenten zijn.

5.19 Klachten
In de eerste plaats moet de Klant alle klachten rechtstreeks indienen bij Custom House. Indien Custom House niet in staat is de kwestie tot voldoening van de Klant op te lossen, biedt de Financiële Ombudsman een herstelmechanisme buiten de rechtbank om. De Financiële Ombudsman kan in het Verenigd Koninkrijk telefonisch worden bereikt op het nummer +44 20 7964 1000 of per e-mail op complaint.info@financial-ombudsman.org.uk of anders in België telefonisch op het nummer +32 2 545 77 70 of per e-mail op ombudsman@ombfin.be. Een schriftelijke klacht kan ook per post worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Zelfstandigen en Energie, algemene directie Inspectie en Bemiddeling – Front Office NG III, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, per fax op het nummer +32 2 277 54 52 of per e-mail op eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

5.20 Speculatie is niet toegestaan
De Klant mag enkel een Order sluiten met de bedoeling zich in te dekken tegen het risico van een verschuiving in de waarde van een Valuta, maar niet met speculatieve of beleggingsdoeleinden. Indien Custom House vermoedt dat de Klant Orders invult met speculatieve bedoelingen kan Custom House deze Overeenkomst onmiddellijk opzeggen en Custom House zal ontslagen zijn van alle verplichtingen die in de Overeenkomst zijn bepaald, met inbegrip van alle verplichtingen die voortvloeien uit een Order dat al werd geplaatst en door Custom House werd aanvaard.

5.21 Geen Financieel Advies
De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor het evalueren en kiezen van het tijdstip en de aard van alle gesloten Orders en mag informatie die door Custom House wordt verstrekt niet beschouwen als financieel advies. De Klant mag enkel vertrouwen op zijn/haar eigen oordeel bij het beslissen of de door Custom House verleende diensten geschikt zijn voor de doelstellingen van de Klant. 

ARTIKEL 6 – TRANSACTIES

6.1 Annulering of Wijziging
Ingeval de Klant achteraf een via het internet geplaatst Order wenst te herroepen, te wijzigen of te annuleren, zal de Klant ertoe gehouden zijn Custom House op diens verzoek alle verliezen of kosten te vergoeden die door Custom House zijn opgelopen ten gevolge van die herroeping, annulering of wijziging.

6.2 Orders

 1. In overeenstemming met en onder voorbehoud van Artikel 6.7 mag een Toegelaten Gebruiker orders plaatsen via het internet of andere overeengekomen middelen. Onder voorbehoud van Artikel 6.8 zal de Klant geacht worden te hebben ingestemd met de uitvoering van een transactie of een reeks transacties zodra het Order werd geplaatst. Behalve met de toestemming van Custom House kunnen Orders niet worden herroepen zodra zij door Custom House zijn ontvangen. Het tijdstip van ontvangst van het Order is het tijdstip waarop het door de Klant overgemaakte Order door Custom House wordt ontvangen. Indien de Dag waarop het Order door Custom House wordt ontvangen geen Dag is in het rechtsgebied waar Custom House gevestigd is, dan zal het Order geacht worden te zijn geplaatst op de eerstvolgende Dag. Zodra op basis van het Order gehandeld werd door Custom House of Custom House daarmee heeft ingestemd (de “Aanvaarding”) is de Klant erdoor gebonden.
 2. Onder voorbehoud van Artikel 6.8 en Artikel 6.9 en op voorwaarde dat de fondsen die door een Order worden gegenereerd, als deel van het Order, niet moeten worden overgemaakt aan een begunstigde buiten de Europese Economische Ruimte of (indien de begunstigde zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt), als deel van het Order, niet moeten worden omgerekend van euro of Britse pond in een andere valuta, is Custom House tegenover de Klant aansprakelijk voor de uitvoering van de transacties, tenzij Custom House de Klant kan bewijzen dat de begunstigde het geld in zijn bankmaatschappij/builiding society ontving tegen het einde van de handelsdag na het tijdstip van ontvangst van het Order.
 3. Op verzoek van de Klant moet Custom House zich onmiddellijk inspannen om het Order op te sporen en de Klant op de hoogte brengen van het resultaat. Ingeval Custom House schade lijdt krachtens Artikel 6.3 of indien Custom House aansprakelijk is voor de niet- of verkeerde uitvoering van het Order, moet het zonder overmatige vertraging de Klant het bedrag van het niet-uitgevoerde, verkeerd uitgevoerde of gebrekkige Order terugbetalen en eventueel de rekening van de Klant herstellen in de stand waarin zij zich zou hebben bevonden indien het gebrekkige Order niet had plaatsgehad.
 4. Ingeval Custom House echter kan bewijzen dat de bankmaatschappij/ bouwspaarkas van de begunstigde het bedrag van het Order ontving, is de bankmaatschappij/ building society van de begunstigde tegenover de begunstigde aansprakelijk voor de correcte uitvoering van het Order en moet zij het bedrag van het Order onmiddellijk ter beschikking stellen van de begunstigde en de rekening van de begunstigde desgevallend crediteren voor het overeenkomstige bedrag.

6.3 Afwijzing
Custom House behoudt zich het recht voor elk Order te weigeren dat onjuist, onvolledig of wegens een of andere reden voor Custom House onbevredigend is. In de mate van het mogelijke moet Custom House echter de Klant een schriftelijke uitleg geven met opgave van de redenen voor de weigering en van de procedure om de feitelijke fouten te corrigeren die leidden tot de weigering. Ingeval de weigering redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, mag Custom House de Klant de kosten van die kennisgeving aanrekenen.

6.4 Betaling van het Order

 1. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst moet de Klant na de Aanvaarding van een Order betalen of Custom House overdraagbare vrijgegeven gelden bezorgen voordat Custom House verplicht is namens de Klant te betalen. Indien de Klant in gebreke blijft het Order op de Valutadatum te betalen, kan Custom House zonder dat de overige rechtsmiddelen waarover het eventueel beschikt, naar eigen goeddunken
 2. de Valutadatum verschuiven naar een latere datum, tegen welke datum de Klant moet betalen;
 3. het Order annuleren in welk geval de Klant Custom House alle annuleringskosten en andere uitgaven moet vergoeden die door Custom House zijn opgelopen bij het annuleren van het Order, inclusief 75 Euro administratiekosten. De Klant is tegenover Custom House gehouden tot het betalen van alle kosten, belastingen, intrest, uitgaven en verliezen die door Custom House worden opgelopen en die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de Klant een Order te betalen en uit het feit dat Custom House zijn rechten krachtens dit Artikel uitoefent.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat de bankrekening vanaf waar de betalingsverplichtingen van de Klant krachtens een Order worden nagekomen op naam van de Klant staat en voldoende vrijgegeven gelden bevat om het Order op de Valutadatum van het Order te betalen.

6.5 Valutadatum

 1. Ingeval de begunstigde van de gelden die door een Order worden gegenereerd (volgens de instructies die in dat Order zijn vervat) gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte:
  1. indien het Order moet worden uitgevoerd in euro of Britse pond of gepaard gaat met slechts één valutaomrekening tussen beide (op voorwaarde dat de omrekening gebeurt in het VK en de grensoverschrijdende overmaking in euro gebeurt) moet Custom House alle schikkingen treffen opdat de fondsen op de rekening van de begunstigde worden gestort binnen 1 Dag nadat het Order door Custom House werd ontvangen; en
  2. indien Artikel 6.5(a)(i) niet van toepassing is, moet Custom House alle schikkingen treffen opdat de fondsen op de rekening van de begunstigde worden gestort binnen de 4 Dagen nadat het Order door Custom House werd ontvangen.
 2. Indien de Valutadatum voor de betaling van een Order geen Dag is in het rechtsgebied waarin een van de rekeningen vanaf waar of waarop de Klant de betaling van een Order zal doen of ontvangen geopend is, zal de Valutadatum voor het Order de eerste dag zijn na de gekozen Valutadatum die een Dag is in elk van de rechtsgebieden waar deze rekeningen zijn geopend.
 3. Custom House moet onmiddellijk na de uitvoering van het Order de Klant de volgende informatie verstrekken:
  1. een referentie die de Klant toestaat de ontvangen fondsen te identificeren;
  2. eventueel informatie over de begunstigde en informatie die met de fondsen wordt verstrekt;
  3. het bedrag van de betaling uitgedrukt in de valuta waarin de ontvangende rekening luidt;
  4. het bedrag van de betaling na elke valutaomrekening en de door Custom House toegepaste wisselkoers;
  5. een uitsplitsing van de kosten of van de intrest die door de Klant moeten worden betaald: en
  6. die de Valutadatum bevestigt van de ontvangst van de betaling door de begunstigde.

6.6 Vertraging
Hoewel Custom House zich alle redelijke inspanningen zal getroosten om het Order van de Klant te verwerken op dezelfde Dag dat het aan Custom House wordt voorgelegd (onder voorbehoud van Artikel 7 en op voorwaarde dat het Order wordt ontvangen vóór de kantoorsluitingstijd op die Dag) zal Custom House niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de tijd die andere financiële instellingen nodig kunnen hebben om de rekeningen te vereffenen Indien er geen sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag zal Custom House niet aansprakelijk zijn voor vertragingen, schade, fouten of vergissingen bij het uitvoeren van het Order.

6.7 Kosten en Wisselkoersen
De opgave van de kosten en de Wisselkoers vanwege Custom House is beschikbaar op het internet (de “Opgave”). De Opgave is niet bindend en de kosten en wisselkoersen zullen zijn zoals overeengekomen wanneer het Order wordt geplaatst. De op het internet vermelde wisselkoersen zijn enkel indicatief en kunnen veranderen. De reële wisselkoers zal zijn zoals overeengekomen op het ogenblik dat het Order van de Klant wordt geboekt. De geboekte wisselkoers kan wegens een aantal redenen verschillen van de koers die op het internet wordt vermeld, bijvoorbeeld omdat het Order wordt geboekt enige tijd nadat de vermelde koers werd opgegeven. Als valutamakelaar heeft Custom House een marge tussen zijn aankoop- en verkoopprijzen en het baseert zijn geïndividualiseerde koersen op tal van factoren, met inbegrip van zijn evaluatie van de marktvoorwaarden, zijn algemene onkosten en zijn verwerkingskosten.

6.8 Ongeoorloofde transacties

 1. Op voorwaarde dat de fondsen die door een Order worden gegenereerd niet als deel van het Order moeten worden overgemaakt aan een begunstigde buiten de Europese Economische Ruimte of (indien de begunstigde binnen de Europese Economische Ruimte is gevestigd) niet als deel van het Order moeten worden omgerekend van euro of Britse pond in een andere valuta, en op voorwaarde dat de Klant Custom House onverwijld en in elk geval uiterlijk 13 maanden na de debetdatum op de hoogte brengt van een ongeoorloofde transactie zal Custom House het bedrag van de ongeoorloofde transactie terugbetalen aan de Klant en eventueel de voor de betaling gedebiteerde rekening herstellen in de stand die zij zou hebben gehad indien de ongeoorloofde transactie niet had plaatsgevonden. Maar:
  1. de Klant is tot een maximumbedrag van 150 EUR aansprakelijk voor alle verliezen die worden geleden met betrekking tot een Order die voortvloeien uit (A) het gebruik van een verloren of gestolen betalingsinstrument, of (B) ingeval de Klant in gebreke bleef de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken van het betalingsinstrument te beveiligen tegen de verduistering van het betalingsinstrument; en
  2. de Klant zal zijn rechten op herstel verliezen indien hij Custom House niet binnen 13 maanden na de debetdatum kennis geeft van de ongeoorloofde transactie.
 2. Custom House heeft het recht een Order stop te zetten indien het redelijkerwijze van oordeel is dat de veiligheid van dat Order wordt bedreigd, dat het een ongeoorloofd of bedrieglijk gebruik van het Order vermoedt. Indien Custom House van oordeel is dat zich omstandigheden van dit Artikel 6.8(b) hebben voorgedaan voordat het Order werd stopgezet (of, indien dit niet mogelijk is, onmiddellijk na de stopzetting) moet het de Klant meedelen dat het voornemens is het gebruik van het Order stop te zetten en moet het zijn redenen daartoe meedelen. Custom House moet het gebruik van het Order toestaan of het vervangen door een nieuw Order zo gauw dit haalbaar is nadat de redenen voor de stopzetting van het gebruik hebben opgehouden te bestaan.
 3. In ieder geval indien Custom House kan aantonen dat de Klant bedrieglijk heeft gehandeld, of opzettelijk of met grove nalatigheid zijn verplichtingen betreffende de veiligheid van het Order niet is nagekomen, zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle verliezen. Behalve indien de Klant bedrieglijk heeft gehandeld, is de Klant echter niet aansprakelijk voor verliezen die worden geleden met betrekking tot een ongeoorloofde transactie:
  1. die wordt aangegeven als verloren, gestolen, verduisterd of ongeoorloofd;
  2. ingeval Custom House in gebreke is gebleven passende middelen te verschaffen om aangifte mogelijk te maken in (i) hierboven of te verzoeken dat een Order niet langer wordt stopgezet in Artikel 6.8(b) hierboven, of
  3. ingeval het Order werd gebruikt in verband met een ander op afstand gesloten contract dan een vrijgesteld contract (die de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend in de Consumer Protection (Distance selling) Regulations 2000].

6.9 Vergissing in de Prijsopgave
Ingeval zich een vergissing bij de prijsopgave voordoet wegens een tikfout of een kennelijke fout in een prijsopgave of prijsaanduiding (de “Vergissing in de Prijsopgave”) dan is Custom House niet aansprakelijk voor de schade, schade-eisen, verliezen, lasten of kosten die voortvloeien uit de Vergissing in de Prijsopgave. Custom House zal zich inspannen om de Vergissing in de Prijsopgave te corrigeren en de fondsen te recupereren die betrokken zijn bij de betalingstransactie. Custom House mag de Klant de kosten van deze invordering aanrekenen. Elk geschil dat voortvloeit uit een Vergissing in de Prijsopgave zal worden beslecht op grond van de billijke marktwaarde, zoals door Custom House redelijkerwijze bepaald, van de relevante valuta op het ogenblik dat deze Vergissing in de Prijsopgave zich voordeed.

6.10 Orders via het internet
Indien de Klant gebruik maakt van het op het internet gebaseerde ordersysteem voor vreemde valuta van Custom House (het “Internetsysteem”), bevestigt en aanvaardt de Klant het volgende:

 1. Alle transacties moeten worden ingevuld met gebruikmaking van de logins en wachtwoorden die door Custom House aan de Klant worden toegewezen en de geldige invoer van die login en van het wachtwoord zal een toelating vanwege de Klant vormen om het gespecificeerde Order in te vullen, ongeacht of de login en het wachtwoord al dan niet door een Toegelaten Gebruiker worden ingevoerd.
 2. De Klant moet verzekeren dat de logins en wachtwoorden veilig worden bewaard en geheim worden gehouden. De Klant moet eveneens verzekeren dat elke Toegelaten Gebruiker aan wie een login en een wachtwoord wordt verschaft ze veilig zal bewaren en geheim houden. De Klant moet Custom House onmiddellijk op de hoogte brengen indien de Klant een reden heeft om te geloven dat de login en het wachtwoord die aan de Klant zijn toegewezen niet veilig bewaard en geheim gehouden werden.
 3. De Klant moet ervoor zorgen dat geen enkele niet toegelaten persoon in staat is de logins en de wachtwoorden te gebruiken. Als deel van deze verplichting moet de Klant verzekeren dat elke Toegelaten Gebruiker de internetbrowser sluit telkens als hij of zij zijn of haar computer verlaat na het internetsysteem te hebben gebruikt.
 4. Ingeval Custom House een wachtwoord toewijst aan de Klant moet de Klant het wachtwoord vervangen door een nieuw wachtwoord van zijn keuze. Custom House zal het nieuwe wachtwoord of de latere wachtwoorden die door de Klant worden gekozen niet kennen.
 5. De Klant moet onmiddellijk alle Orders controleren om te verzekeren dat de bijzonderheden van die Orders overeenstemmen met de gegevens van de Klant en de Klant moet de dag zelf alle afwijkingen aan Custom House melden.
 6. Custom House mag te allen tijde zonder Kennisgeving aan de Klant de toegang tot het internetsysteem schorsen, intrekken of ontzeggen wegens elke reden ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de veiligheid, de kwaliteit van de dienst, de niet-betaling door de Klant van een bedrag dat vervallen is of de schending door de Klant van een bepaling van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 7 – MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN

7.1 Taal
Alle mededelingen tussen de Klant en Custom House (inclusief de informatie en kennisgevingen die Custom House aan de Klant moet verschaffen in overeenstemming met de PSR’s) zullen in het Engels zijn.

7.2 Kennisgevingen
7.2.1 Methode en vermoedelijke ontvangst
Ingeval een formele kennisgeving, Instructie, Order of een ander geschrift (zoals van toepassing) is vereist of mag worden gegeven krachtens deze Overeenkomst of voor de doelstellingen van deze Overeenkomst (“Kennisgeving”), moet die Kennisgeving schriftelijk zijn en:

 1. indien gericht aan de Klant worden verzonden:
  1. per gefrankeerde aangetekende brief naar of worden overhandigd op het adres van de Klant dat in deze Overeenkomst is vermeld, of elk ander adres dat de Klant schriftelijk opgeeft en deze Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan op de Dag nadat de Kennisgeving werd verzonden, tenzij zij werd overhandigd, in welk geval de Kennisgeving geacht wordt te zijn gedaan bij de overhandiging; of
  2. door Custom House die een Kennisgeving publiceert op de Website van Custom House en deze Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 3 Dagen nadat de Kennisgeving op de Website van Custom House werd gepubliceerd; of
  3. via e-mail in overeenstemming met Artikel 7.2.2; of
  4. per fax in overeenstemming met Artikel  7.2.3;
 2. indien gericht aan Custom House worden verzonden:
  1. per gefrankeerde aangetekende brief naar of worden overhandigd op het adres van Custom House dat in deze Overeenkomst is vermeld, of elk ander adres dat Custom House schriftelijk opgeeft en deze Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan op de Dag nadat de Kennisgeving werd verzonden, tenzij zij werd overhandigd, in welk geval de Kennisgeving geacht wordt te zijn gedaan bij de overhandiging; of
  2. per e-mail in overeenstemming met Artikel  7.2.2; of
  3. per fax in overeenstemming met Artikel  7.2.3.

7.2.2 Kennisgevingen per e-mail

 1. Elke Kennisgeving die krachtens deze Overeenkomst wordt gegeven of gedaan, mag ook per e-mail worden verzonden indien de Kennisgeving wordt gezonden naar het e-mailadres dat het laatst door de bedoelde ontvanger aan de afzender is opgegeven en de afzender bewaart een elektronische of afgedrukte kopie van de verzonden Kennisgeving.
 2. Een per e-mail verzonden Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan  op de dag dat de eerste van de volgende gebeurtenissen zich voordeed:
  1. ontvangst door de afzender van een e-mailbevestiging door het informatiesysteem van de ontvanger, waaruit blijkt dat de Kennisgeving op het voornoemde e-mailadres werd geleverd; of
  2. het tijdstip waarop de Kennisgeving aankomt in een informatiesysteem dat onder de controle valt van de ontvanger; of
  3. het tijdstip waarop de Kennisgeving voor het eerst wordt geopend of gelezen door een werknemer of hoger kaderlid van de ontvanger.

7.2.3 Kennisgevingen per fax
Een Kennisgeving die krachtens deze Overeenkomst wordt gegeven of gedaan kan ook per fax worden verzonden indien de Kennisgeving wordt verzonden naar het faxnummer dat het laatst door de bedoelde ontvanger aan de afzender is opgegeven. Een per fax verzonden Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan wanneer zij in een leesbare vorm wordt ontvangen op de verzendingsdatum die voorkomt in een verzendingsrapport dat door het faxtoestel van de afzender wordt geproduceerd, dat aangeeft dat de volledige Kennisgeving met succes werd verzonden.

7.3 Andere Mededelingen
Dit Artikel 7.3 zal van toepassing zijn op elke mededeling tussen de Klant en Custom House, die niet als een formele Kennisgeving moet worden verzonden.

7.3.1 Gebruik van de Website van Custom House en/of van de Dienst van Custom House
Bij het gebruiken van de Website van Custom House en/of van een Dienst van Custom House zijn de Klant en Custom House er uitdrukkelijk toe gemachtigd elkaar via het internet of per fax financiële en andere gegevens alsook elektronische berichten te zenden. De Klant erkent dat wanneer het internet, fax of andere middelen van elektronische communicatie worden gebruikt om gegevens en berichten te verzenden of te ontvangen niet toegelaten derden zich toegang kunnen verschaffen tot de gegevens en berichten. Custom House zal tegenover de Klant niet aansprakelijk zijn voor verliezen of schade in verband met gegevens en berichten waartoe niet toegelaten derden zich toegang verschaffen. Het risico dat dergelijke niet toegelaten derden zich toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie van de Klant wanneer hij gebruik maakt van de Dienst van Custom House wordt door de Klant uitdrukkelijk erkend en aanvaard. De Klant ontslaat en vrijwaart Custom House van en voor elke schade-eis die voortvloeit uit het feit dat een niet toegelaten derde toegang krijgt tot gegevens of berichten die tussen de Klant en Custom House worden verzonden.

7.3.2 Hyperlinks
Hyperlinks of andere links naar of vanaf websites buiten de Website van Custom House zijn er enkel voor het gemak van de Klanten van Custom House. Custom House is niet aansprakelijk voor de sites die verbonden zijn met de website van Custom House, inspecteert of controleert ze niet en keurt ze niet goed. Custom House zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade met betrekking tot linking of ten gevolge van het volgen van een link.

7.3.3 Verstrekken van Informatie in het Algemeen
Custom House zal regelmatig de informatie die de Klant krachtens de PSR’s gerechtigd is te ontvangen ter beschikking van de Klant stellen. Die Informatie zal aan de Klant worden verstrekt via elke methode die is vermeld in Artikel 7. Bovendien mag de Klant te allen tijde Custom House een kopie vragen van (i) de op dat ogenblik actuele Overeenkomst die van toepassing is tussen de Klant en Custom House en/of (ii) van alle informatie waarop de Klant krachtens deze Overeenkomst recht heeft.

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT

 1. Indien deze Overeenkomst op afstand wordt gesloten in de zin van Richtlijn 2007/64/EC en op voorwaarde dat de prijs van de Diensten van Custom House die niet afhankelijk is van de schommelingen op de financiële markt waarover Custom House geen controle heeft, zoals diensten in verband met vreemde valuta, zal de Klant een periode van veertien (14) kalenderdagen hebben gedurende welke hij deze Overeenkomst kan herroepen. De uitoefening van dit herroepingsrecht zal geen invloed hebben op een Order dat door Custom House wordt ontvangen overeenkomstig Artikel 6.2.(a) van deze Overeenkomst.
 2. Om rechtsgeldig te zijn, moet de Klant Custom House een kennisgeving van de herroeping hebben gezonden:
  1. Op papier of via een ander duurzaam medium dat beschikbaar en toegankelijk is voor Custom House,
  2. Uiterlijk veertien (14) kalenderdagen ofwel na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten ofwel na de dag waarop de Klant de contractuele voorwaarden en condities en de vereiste informatie ontvangt, indien dat later is.
 3. Door binnen de voornoemde herroepingsperiode een Order te plaatsen, zal de Klant geacht worden uitdrukkelijk te vragen dat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen vóór het verstrijken van de herroepingsperiode en in te stemmen met de uitvoering van de betalingstransactie, die bijgevolg zal worden beschouwd als door de Klant toegestaan. Deze toestemming zal onherroepelijk zijn zodra het Order door Custom House werd ontvangen overeenkomstig Artikel 6.2 (a) van deze Overeenkomst. Een Order dat op die manier door de Klant wordt geplaatst, zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst. Indien de Klant achteraf zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij onmiddellijk moeten betalen voor de dienst die werkelijk door Custom House in overeenstemming met de Overeenkomst werd verleend.
 4. Uiterlijk dertig kalenderdagen na de dag waarop Custom House de Kennisgeving van terugtrekking ontvangt, zal Custom House de Klant alle sommen teruggeven die door laatstgenoemde aan Custom House werden betaald, met uitzondering van de betaling vermeld in Artikel 8.c en van het bedrag van elk Order dat door Custom House werd ontvangen. De Consument zal uiterlijk dertig kalenderdagen na de dag waarop hij/zij de kennisgeving van terugtrekking verzendt Custom House elke som of elk ander eigendom moeten teruggeven die/dat hij/zij van Custom House ontving.
 5. Indien de Klant zijn terugtrekkingsrecht niet uitoefent, zal de Overeenkomst worden uitgevoerd in overstemming met de voorwaarden ervan.

ARTIKEL 9 – WISSELS EN/OF TELEGRAFISCHE ORDERS

9.1 Afgifte
Op verzoek van de Klant mag het Order door Custom House worden verzonden per wissel (“Wissel”) en/of elektronische ovemaking (“Elektronische Overmaking”).

9.2 Verzoeken
De Klant moet onmiddellijk contact opnemen met Custom House om te verzoeken om een stoporder op een wissel of een Elektronische Overmaking.

9.3 Stoporders
Aangezien het misschien niet mogelijk is de betaling op Wissels of Elektronische Overmaking stop te zetten, zal de verplichting van Custom House bij de ontvangst van een verzoek krachtens Artikel 9.2 beperkt blijven tot het verzenden van het toepasselijke order tot stopzetting van de betaling binnen twee (2) Dagen na de ontvangst van het volgende: (a) een genoegzaam stoporder, (b) een vergoedingsovereenkomst, en (c) de betaling voor de daaraan verbonden kosten. Custom House zal niet aansprakelijk zijn indien de betaling op een Wissel of een Elektronische Overmaking niet kan worden stopgezet.

9.4 Terugbetalingen
De terugbetalingen zullen gebeuren in de valuta van de oorspronkelijke transactie omgerekend in Britse pond tegen de op dat ogenblik geldende door Custom House bepaalde koers, min de behandelingskosten van Custom House. Tenzij de oorspronkelijke Wissel wordt teruggegeven, kunnen de terugbetalingen van Wissels het volgende vereisen (a) controle dat de Wissel niet werd betaald en dat de bank de betaling heeft stopgezet; en (b) ontvangst van een bevredigende vergoedingsovereenkomst en/of van het verloren instrument-bond. Terugbetalingen van Elektronische Overmakingen zijn afhankelijk van de succesvolle terugroeping van de fondsen.

9.5 Beperkte aansprakelijkheid
Custom House verbindt zich ertoe een redelijke zorg aan de dag te leggen om ervoor te zorgen dat de Wissels zullen worden betaald door de bank van de betrokkene in overeenstemming met haar normale praktijken en dat de Elektronische Overmakingen zullen worden bijgeschreven op het krediet van de aangewezen rekening of beschikbaar voor opneming zullen zijn op het tijdstip dat door Custom House is gespecificeerd, in overeenstemming met de normale praktijken van de betaler. Custom House kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, inbeslagname, vertraging of niet-betaling, tenzij dat/die te wijten is aan zijn grove nalatigheid of zijn opzettelijk wangedrag bij de keuze van betrokkenen, tussenpersonen en betalers, en bij de verdere nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst. Custom House is niet aansprakelijk voor de schending van import-/export- of  valutacontrolebeperkingen.
 

03-Jan-2012
©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved