HANDELSVOORWAARDEN - NEDERLAND

INLEIDING

Aan Custom House Financial (UK) Ltd. (“Custom House”) is door de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk een vergunning verleend voor het verlenen van betaaldiensten als betaalinstelling in het Verenigd Koninkrijk en Custom House staat ingeschreven als betaalinstelling bij De Nederlandsche Bank; Custom House biedt betaaldiensten aan onder de merknaam Western Union Business Solutions, en is een volle dochter van de Western Union Company. De onderhavige Handelsvoorwaarden regelen het gebruik door de Klant van de Diensten van Custom House. Custom House biedt klanten de mogelijkheid via internet een rekening aan te maken voor het beheren van en opdracht geven tot betalingen in vreemde valuta aan een in het buitenland gevestigde bank van de begunstigde. Bij het boeken van een transactie wordt de Klant geïnformeerd over het door de begunstigde te ontvangen bedrag, de wisselkoers en de waarde van de door de Klant aan Custom House te betalen geldmiddelen voor het afwikkelen van de transactie. De geldmiddelen worden door Custom House of door een entiteit van Custom House aan de begunstigde geleverd met behulp van haar internationale bankennetwerk. Het aanmaken van een onlinerekening en de mogelijkheid om opdracht te geven tot het verrichten van betalingen in vreemde valuta aan een begunstigde, zoals nader omschreven op de website van Custom House, worden in deze Overeenkomst verder de “Diensten van Custom House” genoemd.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven door Custom House, zijn deze Handelsvoorwaarden (“Voorwaarden”) van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Custom House aan de Klant en op alle tussen hen gesloten Overeenkomsten (zoals hieronder omschreven).
1.1 Definities
In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis, tenzij die betekenis niet strookt met het onderwerp of de context:
(a) “Acceptatie” heeft de daaraan in artikel 6.1(a) gegeven betekenis;
(b) “AFM”: de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten;
(c) “Wft”: de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en de ingevolge de Wft tot stand gekomen besluiten en regelgeving;
(d) “Overeenkomst”: deze Voorwaarden alsmede alle door Custom House afgegeven Orders en andere orderbevestigingen of inschrijvingsbevestigingen;
(e) “Aanvraag”: het aanvraagformulier dat de Klant heeft ingevuld en aan Custom House heeft doen toekomen ten behoeve van het gebruik van de Diensten van Custom House;
(f) “Limiet”: de waardelimiet van een Order of alle Orders die de Klant of een Bevoegde Gebruiker bij Custom House plaatst;
(g) “Bevoegde Gebruiker” heeft de daaraan in artikel 2.1.b(iv) gegeven betekenis;
(h) “Consument”: een natuurlijk persoon die buiten zijn bedrijfs- of beroepswerkzaamheden handelt;
(i) “Kredietlimiet”: een limiet aan het totaalbedrag waarvoor Custom House de Klant krediet verleent;
j) “Klant”: de in deze Overeenkomst genoemde Klant, waaronder begrepen (in geval van een onderneming) zijn/haar dochtermaatschappijen, de aan hem/haar gelieerde maatschappijen, rechtsopvolgers en/of rechtverkrijgenden, alsmede zijn/haar functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers;
(k) “Custom House” of “Custom House Global Foreign Exchange” of “Western Union Business Solutions”: Custom House Financial (UK) Ltd. (Vennootschapsnummer: 04380026) gevestigd op 2nd Floor, Appold Street, Londen EC2A 2AW, e-mail: online@westernunion.com;  telef.: 0800 58 117; in het Verenigd Koninkrijk toegelaten door de FSA krachtens de Regeling Betaaldiensten 2009 (Payment Service Regulations 2009) (ingeschreven in het register van de FSA onder nummer 517165) tot het verlenen van betaaldiensten, waaronder begrepen haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde maatschappijen, rechtsopvolgers en/of rechtverkrijgenden, alsmede haar functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers. Custom House Financial (UK) Ltd. handelt onder de handelsnaam Western Union Business Solutions;
(l) “Diensten van Custom House” heeft de daaraan in de Inleiding gegeven betekenis;
(m) “Website van Custom House”: de website van Custom House met het adres www.business.westernunion.co.uk;
(n) “Dag”: een dag waarop de handelsbanken geopend zijn voor de handel (waaronder begrepen valutahandel) in de daartoe door Custom House aangegeven plaats;
(o) “Kennisgeving van Verstoring” heeft de daaraan in artikel 5.15 gegeven betekenis;
(p) “Wissel”: een door Custom House uitgegeven, aan de met naam genoemde begunstigde van de Klant betaalbaar gesteld instrument in één bepaalde valuta;
(q) “Indicatie” heeft de daaraan in artikel 6.7 gegeven betekenis;
(r) “Geval van Insolventie”:
(i) wanneer stappen worden ondernomen tot:
(A) vereffening of ontbinding van of bewindvoering over de Klant;
(B) het aangaan door de Klant van een regeling, compromis of akkoord met of een overdracht van rechten ten behoeve van zijn/haar schuldeisers of een bepaalde categorie schuldeisers, behoudens ter zake van een reorganisatie of fusie buiten faillissement; of
(ii) wanneer een curator, bewindvoerder of andere controller, beheerder of vergelijkbare functionaris wordt benoemd voor, of zeggenschap verkrijgt over, de Klant of over de activa en onderneming van de Klant of enig deel daarvan.
(s) “Opdracht”: een per telefoon, brief, fax, e-mail of via internet gegeven instructie of ingediend verzoek.
(t) “Internet”: het onderling verbonden systeem van netwerken dat computers overal ter wereld met elkaar verbindt;
(u) “Internetsysteem” heeft de daaraan in artikel 6.10 gegeven betekenis;
(v) “Wetgeving”: alle wet- en regelgeving, regelingen, lagere regelgeving of andere op grond van wet- of regelgeving, regelingen of lagere regelgeving afdwingbare documenten;
(w) “Kennisgeving” heeft de daaraan in artikel 7.2.1 gegeven betekenis;
(x) “Order”: een transactie-/betalingsinstrument waarmee de Klant overeenkomt deviezen van Custom House te kopen of aan Custom House te verkopen, of Wissels, Telefonische Overboekingen of cheques van Custom House te kopen of een andere transactie met Custom House aangaat voor de levering van Diensten door Custom House;
(y) “Partij”: een Partij bij de overeenkomst waarop deze Overeenkomst van toepassing is;
(z) “Betaalinstrument”: een of meer tussen Partijen overeengekomen gepersonaliseerde middelen en/of procedures die door Custom House worden gebruikt om een transactie tot stand te brengen, waaronder mede begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden die Custom House aan de Klant heeft toegewezen;
(aa) “Onjuiste Prijs” heeft de daaraan in artikel 6.9 gegeven betekenis;
(bb) “Valutadatum” heeft de daaraan in artikel 6.5 gegeven betekenis;
(cc) “Telefonische Overboeking”: een elektronisch verstuurde opdracht van de Klant voor creditering van een gespecificeerde bankrekening van een begunstigde in een bepaalde valuta in binnen- of buitenland.
1.2 Interpretatie
(a) Deze Overeenkomst dient te allen tijde met inachtneming van de Wft te worden geïnterpreteerd.
(b) Artikel 9 vormt een aanvulling op en is onderworpen aan de artikelen 1 tot en met 8.

ARTIKEL 2 – DE KLANT

2.1 Verklaringen en garanties
Op het moment van het aangaan van deze Overeenkomst en onmiddellijk voorafgaand aan elke door deze Overeenkomst beoogde transactie, verklaart en garandeert de Klant jegens Custom House het volgende:
(a) Indien de Klant een natuurlijk persoon is, is de Klant gezond van geest, ten minste 18 jaar oud en volledig handelingsbevoegd;
(b) Indien de Klant geen natuurlijk persoon is,
(i) is de Klant rechtsgeldig opgericht en bestaat zij rechtsgeldig op grond van de toepasselijke wetgeving van de jurisdictie naar welk recht haar organisatie is opgericht;
(ii) heeft de Klant de vereiste goedkeuring verleend aan de ondertekening en uitvoering van deze Overeenkomst en alle daarin beoogde transacties en de vervulling van alle krachtens deze Overeenkomst beoogde verplichtingen en alle overige daarin beoogde transacties;
(iii) is de Klant bevoegd de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan te gaan en te vervullen, de daarin beoogde transacties uit te voeren en zijn/haar onderneming voort te zetten zoals deze momenteel wordt gedreven of beoogd; en
(iv) is elke persoon die deze Overeenkomst en alle overige daarin beoogde transacties namens de Klant ondertekent of uitvoert, en de door deze Overeenkomst beoogde verplichtingen en alle overige daarin beoogde transacties namens de Klant vervult, daartoe genoegzaam door de Klant gemachtigd.
(c) De ondertekening en uitvoering van deze Overeenkomst door de Klant en de vervulling van alle verplichtingen van de Klant zoals beoogd in deze Overeenkomst, zijn niet in strijd met Wetgeving die op de Klant van toepassing is;
(d) Alle door de Klant aan Custom House verstrekte gegevens, waaronder mede begrepen de in het Aanvraagformulier verstrekte gegevens, zijn correct, nauwkeurig en volledig, en de Klant stelt Custom House onmiddellijk in kennis van eventuele wijzigingen in die gegevens;
(e) Geen van de gebeurtenissen als bedoeld in artikel 5.4(c) hebben zich voorgedaan met betrekking tot de Klant of zouden zich kunnen voordoen als gevolg van een opzegging, het verstrijken van de tijd, het vaststellen van het materiële belang of een andere toepasselijke voorwaarde (of een combinatie van de hiervoor genoemde voorwaarden); en
(f) Alle door de Klant aan Custom House verstrekte gegevens zijn in elk materieel opzicht juist per de datum van deze Overeenkomst of, indien zulks later plaatsvindt, wanneer die gegevens worden verstrekt. Deze gegevens en de gedragingen van de Klant of de gedragingen van namens hem of haar optredende personen met betrekking tot de met deze Overeenkomst beoogde transacties zijn in geen enkel opzicht, als gevolg van weglating of anderszins, misleidend (geweest).
2.2 Erkenning door de klant
De Klant erkent dat Custom House zich bij het aangaan van deze Overeenkomst en van de met deze Overeenkomst beoogde transacties baseert op de verklaringen en garanties als vermeld in artikel 2.1. Indien de Klant in strijd met wet- of regelgeving op het gebied van witwaspraktijken of terrorismefinanciering handelt, gaat de Klant er onherroepelijk mee akkoord dat Custom House aan haar overgemaakte gelden of geldmiddelen op grond van deze voorwaarden zal behouden en/of niet aan verzoeken daaromtrent zal voldoen, indien Custom House daartoe wordt verplicht door een rechterlijke of toezichthoudende instantie, en dat Custom House over dergelijke gelden geen rente verschuldigd is.
2.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien de Klant bestaat uit twee of meer rechtspersonen, wordt met elke verwijzing naar een recht of verplichting van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst of uit hoofde van een met deze Overeenkomst beoogde transactie dat recht of die verplichting, in voorkomend geval, hoofdelijk aan die personen toegekend c.q. opgelegd.

ARTIKEL 3 – VRIJWARING

3.1 Vrijwaring en voortbestaan
Onverminderd artikel 6.8 vrijwaart de Klant Custom House tegen, en stelt de Klant Custom House schadeloos voor alle aansprakelijkheid, vorderingen, kosten, uitgaven en schade van enigerlei aard, waaronder mede begrepen redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten en alle gemaakte (on)kosten in verband met rechterlijke procedures voortvloeiend uit of verband houdend met schuld of opzet van de Klant, het handelen in strijd met Wetgeving door de Klant, of het handelen in strijd met een bepaling van deze Overeenkomst. De Klant gaat er tevens mee akkoord dat zij alle schadevergoedingen, (on)kosten, met inbegrip van redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten en verschotten die in verband met de tenuitvoerlegging van een van de bepalingen van deze Overeenkomst ten laste van Custom House komen, onverwijld zal betalen. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van het onderhavige artikel blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 4 – GEGEVENSBESCHERMING & GEHEIMHOUDING

4.1 Gegevensbescherming
(a)          Persoonsgegevens van de Klant (“Gegevens”) worden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving verwerkt en worden door Custom House beheerd. Custom House maakt gebruik van de verstrekte Gegevens voor het verlenen van de door de Klant gewenste diensten (waaronder mede begrepen voor administratieve doeleinden, klantenservice, verificatie van gebruikersgegevens, fraudepreventie en activiteiten op het gebied van product- en bedrijfsontwikkeling), transactieoverzichten en marketingvoorkeuren.
(b)          Custom House kan Gegevens ook gebruiken in verband met andere diensten, producten, voordeel- en/of beloningsprogramma’s waarvoor de Klant zich bij Custom House of een aan haar gelieerde maatschappij heeft aangemeld.
(c)           Custom House behoudt en bewaart gegevens die de Klant haar verstrekt met betrekking tot andere personen, zoals de gegevens van de begunstigde van de betalingsdienst (“de Gegevens van Derden”) om de transactie te kunnen uitvoeren. Het verstrekken van Gegevens en Gegevens van Derden geschiedt vrijwillig, maar is noodzakelijk (onverminderd de bepalingen van het onderhavige lid) om de transactie te kunnen uitvoeren. Zonder de benodigde gegevens kan Custom House betaaldiensten niet uitvoeren en is het aanbieden van voordeelprogramma’s of andere verlangde diensten door Custom House niet mogelijk.
(d)          Overeenkomstig de marketingvoorkeuren van de Klant, die kunnen worden opgegeven door gegevens in de daarvoor bestemde velden in te voeren, kunnen Custom House of aan haar gelieerde maatschappijen en handelspartners de Klant reclameboodschappen doen toekomen over de producten en diensten van Custom House, per telefoon/e-mail/SMS/MMS. Door akkoord te gaan met het ontvangen van berichten per telefoon/SMS/MMS aanvaardt de Klant dat alle voor die dienst door de netwerkprovider bij de Klant in rekening gebrachte kosten voor eigen rekening van de Klant zijn. Indien de Klant deze berichten niet wil ontvangen, dient zij contact op te nemen met Custom House op de hierna vermelde wijze.
(d)          Custom House maakt Gegevens bekend aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn en met wie zij een contractuele relatie heeft tot het beschermen van Gegevens, zoals bevoegde dienstverleners en andere derden voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de in deze Overeenkomst aangegeven doeleinden, en voor de uitvoering van de betalingsdienst of het faciliteren van toekomstige transacties, of voor het aanvullen van Gegevens met gegevens uit vrij beschikbare bronnen, zoals gegevens voor het verifiëren van de juistheid van het adres van de Klant. Op deze wijze kan Custom House haar producten en dienstenaanbod beter begrijpen en verbeteren.
(e)          Custom House kan tevens Gegevens aan derden bekendmaken, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ter voorkoming en opsporing van misdrijven, of wanneer dit wettelijk vereist is. Custom House bewaart Gegevens, de marketingvoorkeuren en de transactiehistorie van de Klant op basis van haar bewaarschema’s voor documenten, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Indien de Klant binnen de bewaartermijn geen transacties meer verricht, worden de Klantgegevens, alsmede alle marketingvoorkeuren, geannuleerd.
(f)           De Klant stemt in met de overdracht van de Gegevens naar landen buiten de EER, waaronder mede begrepen de Verenigde Staten, waar de privacywetgeving minder strikt kan zijn. De Gegevens worden overgedragen voor de in deze Overeenkomst aangegeven doeleinden en om Custom House in staat te stellen de betalingsdienst en aanvullende diensten, producten en programma’s voor vaste klanten of voordeelprogramma’s te leveren, alsmede voor interne doeleinden, zoals het administreren van de relatie met de Klant, marketingdoeleinden, naleving van wettelijke vereisten, onderzoek en klantanalyses. De categorieën gegevens die worden overgedragen zijn persoonlijke identiteitsgegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de betalingsdienst, de transactiehistorie en alle overige door u verstrekte Gegevens. Deze gegevens kunnen door de aan Custom House gelieerde maatschappijen worden ingezien, zoals omschreven in toepasselijke wetgeving, onder andere voor de in deze Overeenkomst aangegeven doeleinden.
(g)          Klanten hebben het recht hun Gegevens in te zien en om een afschrift van hun Gegevens te verzoeken, waarvoor Custom House een kleine vergoeding kan vragen, voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan. Klanten kunnen tevens Gegevens corrigeren, wissen of blokkeren die onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn. Klanten kunnen daarnaast te allen tijde op gerechtvaardigde gronden betreffende hun specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van Gegevens, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst, of op grond van wet- of regelgeving niet vereist is. Indien Klanten deze rechten willen uitoefenen of niet langer reclameboodschappen van Custom House wensen te ontvangen, kunnen zij in overeenstemming met toepasselijke wetgeving contact opnemen met Custom House door te bellen naar 0800 020 5916 of een e-mail sturen naar privacy.wubs@westernunion.com
4.2 Vorderingen
Indien de Klant een vordering instelt ter zake van verlies, diefstal of vernietiging van een Wissel of anderszins een vervangende Wissel vordert of een terugbetaling ter zake van een Wissel, stemt de Klant ermee in dat in het kader van het onderzoek en de behandeling van de vordering van de Klant persoonsgegevens worden verwerkt.
4.3 Witwaspraktijken
(a)          Vanwege de risico’s die inherent zijn aan de overboeking van deviezen tussen Partijen die in verschillende landen gevestigd zijn, neemt Custom House speciale maatregelen om te voorkomen dat zij betrokken of behulpzaam is bij witwaspraktijken of terrorismefinanciering. Wetshandhavende en toezichthoudende instanties kunnen regelmatig inspecties uitvoeren op en afschriften vereisen van Klantgegevens en bedrijfsdocumentatie die Custom House in haar bezit heeft. Om de naleving van alle toepasselijke wetgeving op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering te garanderen, dient de Klant zich terdege bewust te zijn van het feit dat in voorkomende gevallen alle berichtgeving en gegevens betreffende de Klant die in het bezit is van Custom House, waaronder mede begrepen gegevens over Orders, rekeningen en daarmee samenhangende transacties, kunnen worden bekendgemaakt aan en beoordeeld door wetshandhavende en toezichthoudende instanties (die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden en niet zijn geregistreerd krachtens de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens).
4.4 Geheimhouding
Custom House treft alle redelijke maatregelen tot geheimhouding van de gegevens die Custom House van de Klant ontvangt, alsmede van alle materiaal en/of data die de Klant verstrekt, aanmaakt, invoert of ontwikkelt in verband met het gebruik van de Diensten van Custom House door de Klant. Met het oog op het feit dat die gegevens, dat materiaal en/of die data via internet of door middel van verzending per fax kunnen worden verstrekt, erkent en aanvaardt de Klant hierbij niettemin dat Custom House niet kan garanderen dat die gegevens, dat materiaal en/of die data vertrouwelijk zullen blijven. Behoudens voor zover de Klant op grond van toepasselijke wetgeving als Consument wordt aangemerkt, aanvaardt de Klant het risico dat een derde vertrouwelijke gegevens over de Klant ontvangt en wordt door de Klant decharge verleend aan Custom House en vrijwaart de Klant Custom House met name tegen alle vorderingen voortvloeiend uit het onderscheppen, inzien, controleren of ontvangen door derden van berichtgeving van de Klant die bestemd is voor Custom House of berichtgeving van Custom House die bestemd is voor de Klant. In afwijking van het hierboven bepaalde wordt de aansprakelijkheid van Custom House niet beperkt door deze bepaling indien een Derde vertrouwelijke gegevens over een Klant ontvangt als gevolg van schuld of opzet van Custom House.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE BEPALINGEN

5.1. Register
Custom House staat ingeschreven als betaalinstelling bij De Nederlandsche Bank; zie voor meer informatie www.dnb.nl. Daarnaast staat de bedrijfsvoering van Custom House onder voortdurend toezicht van de AFM; zie voor meer informatie www.afm.nl.
5.2 Informatiedoeleinden
De door Custom House en andere entiteiten op de Website van Custom House verstrekte gegevens worden geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn wanneer deze op de website worden geplaatst; Custom House kan echter niet garanderen dat deze gegevens te allen tijde nauwkeurig of volledig of actueel zijn. De op de Website van Custom House geplaatste gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie; zij zijn niet bedoeld als financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en men dient zich niet te dier zake op deze gegevens te verlaten.
5.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Met betrekking tot Klanten die op grond van toepasselijke wetgeving als professionele Partij worden aangemerkt, worden alle vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5.4 Duur en beëindiging
 (a) Deze Overeenkomst blijft bestaan en van kracht totdat deze door de Klant of door Custom House wordt beëindigd. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met ingang van de sluiting van de handel op de Dag waartegen de Opzegging is gedaan. Vanaf en na de beëindiging is Custom House niet verplicht Orders te accepteren of Orders te verwerken die nadien door de Klant zijn geplaatst.
 (b) De beëindiging van deze Overeenkomst door een der Partijen is niet van invloed op Orders of andere transacties die voordien zijn aangegaan, en ontslaat elk der Partijen niet van de nog niet vervulde verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, noch ontslaat die beëindiging de Klant van de verplichtingen voortvloeiende uit Orders die voorafgaand aan de beëindiging zijn aangegaan.
(c) Ingeval Custom House erop opmerkzaam wordt gemaakt of reden heeft om aan te nemen dat:
(i) de Klant valse of misleidende gegevens heeft verstrekt aan Custom House; of
(ii) de Klant deelneemt aan, heeft deelgenomen aan, of behulpzaam is of is geweest bij witwaspraktijken of terrorismefinanciering;
(iii) de Klant aan een officieel onderzoek wordt onderworpen door wetshandhavende en/of toezichthoudende instanties; of
(iv) zich een Geval van Insolventie heeft voorgedaan,
kan Custom House geheel naar eigen goeddunken deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van een Opzegging aan de Klant, en wordt Custom House ontslagen van eventuele verplichtingen als bedoeld in deze Overeenkomst of voortvloeiend uit de met deze Overeenkomst beoogde transacties, waaronder begrepen alle verplichtingen voortvloeiend uit een reeds geplaatste en door Custom House geaccepteerde Order.
5.5 Na beëindiging
Binnen twee (2) Dagen na de beëindiging betaalt elk der Partijen alle aan de andere Partij verschuldigde bedragen en retourneert of vernietigt de Klant alle van Custom House ontvangen materiaal conform de door Custom House schriftelijk verstrekte instructies. De verplichtingen van elk der Partijen tot betaling, aflevering en vernietiging van materiaal blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. Kosten die Custom House periodiek in rekening brengt, zijn echter door de Klant uitsluitend naar evenredigheid verschuldigd tot aan de beëindiging van de Overeenkomst. Indien deze kosten vooraf zijn betaald, worden zij naar evenredigheid terugbetaald. Alle verplichtingen van Custom House voortvloeiend uit de toepasselijkheid van het onderhavige artikel gelden onverminderd eventuele besluiten van Custom House ingevolge artikel 5.13.
5.6 Derdenbeding
Het in deze Voorwaarden bepaalde, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringsbepalingen, zijn tevens van toepassing op en namens werknemers van Custom House en door Custom House in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst ingeschakelde derden.
5.7 Overdracht van rechten
Alle eventuele rechten of verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst mogen uitsluitend worden gecedeerd, overgedragen, verkocht of anderszins worden overgebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van Custom House. Custom House kan echter haar eventuele rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan een andere partij overdragen en/of cederen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant dient alle stukken te ondertekenen die door Custom House voor de totstandkoming van een dergelijke overdracht redelijkerwijs worden verlangd. Indien de Klant als Consument wordt aangemerkt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van een (voorgenomen) overdracht en/of cessie van rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst door Custom House aan een andere partij.
5.8 Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze Overeenkomst op grond van Wetgeving verboden is, of in een rechtsgebied onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, is dit niet van invloed op:
(a) de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst in dat rechtsgebied;
of
(b) de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de desbetreffende bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst in andere rechtsgebieden.
5.9 Strijdigheid
Deze Overeenkomst omvat de voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Partijen. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van bijlagen, aanhangsels of andere aan deze Overeenkomst toegevoegde stukken, gelden de voorwaarden van een dergelijke bijlage, aanhangsel of ander toegevoegd stuk in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst, voor wat betreft die strijdigheid.
5.10 Wijzigingen
De voorwaarden van deze Overeenkomst en alle uit hoofde daarvan verrichte transacties kunnen door Custom House te allen tijde worden gewijzigd. Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de datum waarop die wijzigingen van kracht worden, doet Custom House de Klant kennisgeving van een dergelijke wijziging. De Klant is gehouden aan de voorwaarden van die wijziging, tenzij deze voorafgaand aan de datum waarop de wijziging(en) van kracht zal/zullen worden (de “Voorgestelde Wijzigingsdatum”), Custom House kennisgeving doet van het tegendeel. De Klant heeft echter het recht deze Overeenkomst voorafgaand aan de Voorgestelde Wijzigingsdatum onmiddellijk en kosteloos te beëindigen indien zij niet kan instemmen met de voorgestelde wijziging(en).
5.11 Gehele overeenkomst
Deze Overeenkomst en alle daarbij behorende bijlagen, aanhangsels of andere daaraan toegevoegde stukken vormen de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het gebruiken en verlenen van de Diensten van Custom House, en neemt de plaats in van en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige, schriftelijke of mondelinge afspraken, berichtgeving of overeenkomsten betreffende dat onderwerp.
5.12 Namen en merken
Geen der Partijen mag op enig moment verplichtingen aangaan voor of namens de andere Partij. Behoudens het uitdrukkelijk in deze Overeenkomst bepaalde mag geen der Partijen: (a) de naam of eigen merken van de andere Partij gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partij; of (b) zichzelf doen voorkomen als een aan de andere Partij gelieerde partij of als bevoegd tot het verrichten van handelingen namens de andere Partij.
5.13 Naleving van wetgeving
Elk der Partijen verricht de activiteiten uit hoofde van deze Overeenkomst in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving. De Klant kan worden verplicht persoonsgegevens of bedrijfsgegevens aan Custom House te verstrekken, welke gegevens worden bewaard. Indien Custom House dit noodzakelijk acht ter voldoening aan toepasselijke Wetgeving, kan Custom House bij de toepasselijke toezichthoudende of wetshandhavende instantie melding maken van transacties waarbij de Klant betrokken is.
5.14 Overmacht
Geen der Partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of te late nakoming (behoudens voor zover het betalingsverplichtingen betreft) als gevolg van een gebeurtenis of oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht ligt van de Partij die een beroep doet op Overmacht. Gebeurtenissen of oorzaken die deze toets kunnen doorstaan, zijn onder andere natuurrampen, gevaren op zee, scheepvaartongelukken, oorlogen (al dan niet verklaard), sabotage, rellen, opstand, burgeroproer, nationale noodtoestanden (feitelijk of wettelijk), staat van beleg, brand, overstroming, orkaan, aardbeving, aardverschuiving, ontploffing, stroomuitval of watertekort, uitval van een transmissie- of communicatienetwerk, epidemieën, quarantaines, stakingen of andere arbeidsconflicten, of onteigeningen, beperkingen, verboden, wet- of regelgeving, besluiten of andere in rechte afdwingbare beschikkingen van een overheidsorgaan, breuken of ongevallen of andere schade aan de machines of systemen van Custom House.
5.15 Verstoringen in de markt
(a) Custom House kan de Klant te allen tijde kennisgeving doen wanneer zij van oordeel is dat de marktsituatie op de desbetreffende financiële markt voor de desbetreffende valuta ernstig verstoord is (“Kennisgeving van Verstoring”). Hieronder vallen omstandigheden waarin, naar het oordeel van Custom House, in de normale bedrijfsvoering deposito’s in de desbetreffende valuta niet beschikbaar zijn voor Custom House in de desbetreffende financiële markt of onpraktisch zijn vanwege nationale of internationale financiële, politieke of economische omstandigheden of deviezenvoorschriften.
(b) Indien een Kennisgeving van Verstoring wordt gedaan, worden de verplichtingen van Custom House opgeschort en treden Custom House en de Klant met elkaar in overleg over alternatieve afspraken. Indien Partijen voorafgaand aan de Valutadatum overeenstemming bereiken, zijn die alternatieve afspraken van toepassing. Indien zij binnen die termijn geen overeenstemming bereiken, wordt elk van hen ontheven van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende transacties.
5.16 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Custom House jegens de Klant en jegens eenieder die via de Klant op grond van deze Overeenkomst een vordering instelt op grond van niet-nakoming van deze Overeenkomst door Custom House is beperkt tot i) de waarde in vreemde valuta van de Order waarop de vordering betrekking heeft, zoals deze per de Valutadatum is vastgesteld en ii) kosten of rentes die ten laste van de Klant komen als gevolg van het niet of gebrekkig uitvoeren van een betalingstransactie die redelijkerwijs aan Custom House kan worden toegerekend. Custom House is niet aansprakelijk voor vorderingen van de Klant op grond van economische schade of gevolgschade. IN AFWIJKING VAN HET ANDERSZINS IN DEZE OVEREENKOMST BEPAALDE IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CUSTOM HOUSE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT EEN MAXIMUMBEDRAG AAN DIRECT GELEDEN SCHADE ZOALS HIERBOVEN BEREKEND. CUSTOM HOUSE OF DE AAN HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN GEVAL OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, OVEREENKOMST OF EEN ANDER JURIDISCH LEERSTUK AANSPRAKELIJK VOOR SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF (PUNITIVE DAMAGES), SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELDFUNCTIE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VERGELIJKBARE SCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN INKOMSTENDERVING OF DERVING VAN WERKELIJKE EN/OF VERWACHTE WINST), WELKE ALLE HIERBIJ IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING TUSSEN PARTIJEN WORDEN UITGESLOTEN, ONGEACHT OF DE BETREFFENDE PARTIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE IS GEWEZEN. DEZE VOORWAARDEN VORMEN ECHTER IN GEEN ENKEL OPZICHT EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CUSTOM HOUSE VOOR ZOVER DIE AANSPRAKELIJKHEID HET GEVOLG IS VAN BEWUSTE ROEKELOOSHEID OF OPZET VAN CUSTOM HOUSE OF HAAR DIRECTIE.
5.17 Standaardrente
Indien de Klant een uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt, is zij op verzoek van Custom House onmiddellijk rente verschuldigd tegen een rentevoet van 5% boven het geldende LIBOR-percentage (London Interbank Offered Rate) over het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de datum van betaling. Als uitzondering op het hierboven bepaalde geldt echter dat, wanneer de Klant op grond van toepasselijke wetgeving als Consument wordt aangemerkt, wettelijke rente verschuldigd is tegen het wettelijke percentage vanaf de vervaldatum van de desbetreffende betaling tot aan de dag van volledige betaling.
5.18 Verrekening
(a) Naast de andere rechtsmiddelen die Custom House ten dienste staan, kan Custom House, indien de Klant in verzuim blijft met de betaling van een bedrag nadat de betalingstermijn op grond van deze Overeenkomst verstreken is, het desbetreffende bedrag verrekenen met een door Custom House aan de Klant verschuldigd bedrag.
(b) Custom House heeft het recht alle bedragen die Custom House ontvangt van of namens de Klant te verrekenen met bedragen die de Klant aan haar verschuldigd is. Custom House kan geheel naar eigen goeddunken bepalen welke bedragen voor verrekening vatbaar zijn.
(c) De Klant mag geen bedragen die Custom House aan haar verschuldigd is, verrekenen met bedragen die zij aan Custom House verschuldigd is.
5.19 Kredietlimiet
(a) De Klant is zich ervan bewust dat:
(i) Custom House de Klant een Kredietlimiet kan adviseren die van toepassing is op enkele of op alle Orders (hetzij voor iedere afzonderlijke Order of voor het geheel daarvan of beide);
(ii) Custom House niet verplicht is akkoord te gaan met een Order of deze te accepteren op grond van een Kredietlimiet, maar dat Custom House de Klant daarvan in kennis dient te stellen indien zij een Order onder deze omstandigheden niet accepteert;
(iii) een door Custom House vastgestelde Kredietlimiet te allen tijde kan worden verlaagd of ingetrokken door middel van een Kennisgeving aan de Klant.
(b) De Klant erkent dat indien Custom House een Opdracht in behandeling neemt als gevolg waarvan een Kredietlimiet zou worden overschreden:
(i) Custom House niet verplicht is de Klant in te lichten over het feit dat de Kredietlimiet zal worden overschreden;
(ii) de Klant aansprakelijk blijft jegens Custom House ten aanzien van alle bedragen met inbegrip van de bedragen die de Kredietlimiet te boven gaan; en
(iii) Custom House niet verplicht is een eventuele volgende Opdracht in behandeling te nemen wanneer daarmee een Kredietlimiet kan worden overschreden, maar dit haar wel is toegestaan.
5.20 Klachten
In eerste instantie dient de Klant klachten rechtstreeks tot Custom House te richten. Indien Custom House niet in staat is de kwestie naar tevredenheid van de Klant op te lossen, biedt het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een procedure aan om tot een minnelijke schikking te komen. Het KiFiD is bereikbaar op telefoonnummer 070 33 38 999 of per brief geadresseerd aan KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Nadere informatie is te vinden op www.kifid.nl.
5.21 Geen speculatie toegestaan
De Klant mag uitsluitend Orders aangaan voor de risicodekking van waardeschommelingen van een Valuta, en niet voor speculatie- of beleggingsdoeleinden. Indien Custom House vermoedt dat de Klant Orders verricht voor speculatiedoeleinden, kan Custom House deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen en – onverminderd artikel 5.4 - wordt Custom House ontslagen van alle in de Overeenkomst vermelde verplichtingen, met inbegrip van verplichtingen voortvloeiend uit reeds geplaatste en door Custom House geaccepteerde Orders.
5.22 Geen financieel advies
De Klant is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het beoordelen en kiezen van het tijdstip en de aard van alle in behandeling genomen Orders en behoort de door Custom House verstrekte informatie niet als financieel advies te beschouwen. De Klant dient uitsluitend op zijn/haar eigen oordeel af te gaan bij de vaststelling of de door Custom House verleende diensten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant.

ARTIKEL 6 -- TRANSACTIES

6.1 Orders
(a) Onverminderd artikel 6.8 wordt de Klant geacht instemming te hebben verleend voor de uitvoering van een transactie of een serie transacties, wanneer de Order eenmaal is geplaatst. Wanneer zij eenmaal door Custom House zijn ontvangen, kunnen Orders uitsluitend met toestemming van Custom House worden geannuleerd. Wanneer de Order eenmaal door Custom House is verwerkt of wanneer Custom House met de Order akkoord is gegaan (de “Acceptatie”), is de Klant daaraan gebonden.
(b) Indien een door de Consument geïnitieerde betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd, dient Custom House op verzoek van de Klant onverwijld pogingen te doen de Order te traceren en de Klant te berichten over de uitkomst daarvan. Indien Custom House aansprakelijk is ingevolge het onderhavige lid onder c, dient zij onverwijld de Klant het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde Order terug te betalen en, indien van toepassing, de rekening van de Klant terug te brengen in de staat waarin die zou hebben verkeerd indien de gebrekkige Order niet had plaatsgevonden.
(c) Indien een Order door een Consument wordt geïnitieerd, is Custom House aansprakelijk voor een correcte uitvoering van de Order, tenzij Custom House kan bewijzen dat de bank van de begunstigde het bedrag van de Order heeft ontvangen. In dat geval is de bank van de begunstigde aansprakelijk jegens de begunstigde voor een correcte uitvoering van de Order en dient deze het bedrag van de Order onmiddellijk beschikbaar te stellen aan de begunstigde en, indien van toepassing, het corresponderende bedrag naar de rekening van de begunstigde over te maken.
6.2 Weigering
Custom House behoudt zich het recht voor Orders te weigeren die naar het oordeel van Custom House om enigerlei reden onjuist, onvolledig of onbevredigend zijn. Custom House stelt de Consument zo spoedig mogelijk in kennis van deze weigering. Indien mogelijk verstrekt Custom House een schriftelijke verklaring aan de Klant, waarin de weigering wordt gemotiveerd en de procedure wordt vermeld voor het rectificeren van feitelijke fouten die hebben geleid tot de weigering. Custom House kan de Klant kosten in rekening brengen voor deze kennisgeving, indien de weigering redelijkerwijs gerechtvaardigd is.
6.3 Annulering of wijziging
Indien de Klant vervolgens een via internet geplaatste Order wil herzien, wijzigen of annuleren, is de Klant aansprakelijk voor volledige terugbetaling aan Custom House, op haar verzoek, van alle door Custom House geleden schade of gemaakte kosten als gevolg van die herziening, wijziging of annulering.
6.4 Betaling van de order
(a) Nadat Acceptatie van een Order heeft plaatsgevonden, dient de Klant, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, overdraagbare, vrij beschikbare geldmiddelen aan Custom House te betalen of te leveren, voordat voor Custom House de verplichting ontstaat namens de Klant een betaling te verrichten. Indien de Klant de voor de Order verschuldigde bedragen niet op de Valutadatum heeft betaald, kan Custom House, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, geheel naar eigen goeddunken (a) de Valutadatum uitstellen tot een latere datum, waarop de afwikkeling door de Klant moet hebben plaatsgevonden, of (b) de Order annuleren.
(b) De Klant dient ervoor te zorgen dat de bankrekening waarvan de Klant de betalingsverplichtingen op grond van een Order afwikkelt, op naam staat van de Klant en voldoende vrij beschikbare geldmiddelen bevat om de Order op de Valutadatum voor de Order af te wikkelen.
6.5 Valutadatum
(a) Ingeval de begunstigde van de door middel van een Order gegenereerde geldmiddelen (volgens de in die Order opgenomen instructies) buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd:
(i) en de Order dient te worden uitgevoerd in euro’s of in Britse ponden, of slechts één valutawissel tussen deze twee omvat (met dien verstande dat de omwisseling plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk en een eventuele grensoverschrijdende overdracht in euro’s plaatsvindt), dient Custom House ervoor te zorgen dat de geldmiddelen binnen één Dag nadat de Order door Custom House is ontvangen op de rekening van de begunstigde staan; of
(ii) indien artikel 6.5(a)(i) niet van toepassing is, dient Custom House ervoor te zorgen dat de geldmiddelen binnen vier Dagen nadat de Order door Custom House is ontvangen op de rekening van de begunstigde staan.
(b) Indien de Valutadatum voor de afwikkeling van een order geen Dag is in het rechtsgebied waar een of meer rekeningen waarvan of waarop de Klant voor een Order betalingen ontvangt of verricht, worden gehouden, is de Valutadatum voor de Order de eerste dag na de gekozen Valutadatum die in de rechtsgebieden waar die rekeningen gehouden worden een Dag is.
(c) Op verzoek van de Klant dient Custom House zo spoedig als praktisch mogelijk is na ontvangst van het verzoek, de volgende informatie aan de Klant verstrekken:
(i) een referentie aan de hand waarvan de Klant de ontvangen geldmiddelen kan identificeren;
(ii) waar nodig, gegevens van de betaler en informatie die met de geldmiddelen wordt overgedragen;
(iii) het bedrag van de betaling in de valuta waarin de geldmiddelen op de rekening van de begunstigde worden aangeduid;
(iv) het bedrag van de betaling voorafgaand aan een valutaomwisseling en de door Custom House toegepaste wisselkoers;
(v) een specificatie van de door de Klant te betalen kosten of rente; en
(vi) een bevestiging van de Valutadatum van de ontvangst van de betaling door de begunstigde.
6.6 Vertraging
Hoewel Custom House al het redelijke zal doen om ervoor te zorgen dat de Order van de Klant op dezelfde dag wordt verwerkt als waarop deze bij Custom House wordt ingediend (onverminderd artikel 7 en met dien verstande dat de Order voorafgaand aan het sluiten van de handel op die Dag wordt ontvangen), is Custom House niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijd die andere financiële instellingen eventueel nodig hebben om transacties af te wikkelen.
6.7 Tarieven en koersen
Custom House geeft op internet indicaties van de tarieven (de “Indicatie”). De Indicatie is niet bindend en de tarieven die bij het plaatsen van de Order worden overeengekomen zijn geldend. De op internet vermelde wisselkoersen zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. De werkelijke wisselkoers is de koers die wordt overeengekomen wanneer de Order door de Klant wordt geboekt. De geboekte wisselkoers kan om verscheidene redenen afwijken van de op internet vermelde koers, bijvoorbeeld omdat de Order enige tijd nadat de koers werd vermeld, geboekt wordt. Als handelaar in valuta houdt Custom House een marge aan tussen haar inkoop- en verkoopprijzen en baseert zij haar geïndividualiseerde koersen op vele factoren, waaronder haar beoordeling van de marktsituatie, haar algemene kosten en verwerkingskosten.
6.8 Niet-toegestane transacties
(a) Op voorwaarde dat de door een Order gegenereerde geldmiddelen als onderdeel van de Order niet zullen worden overgedragen aan een begunstigde buiten de Europese Economische Ruimte of (indien de begunstigde binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd is) niet als onderdeel van de Order zullen worden omgewisseld van euro’s (of de valuta van een tot de Europese Economische Ruimte behorend land) in een andere valuta, en op voorwaarde dat de Klant onverwijld, maar in geen geval later dan 13 maanden na de betaaldatum, alle niet-toegestane transacties aan Custom House meldt, betaalt Custom House het bedrag van de niet-toegestane transactie aan de Klant terug en, voor zover van toepassing, herstelt zij de gedebiteerde betaalrekening in de staat waarin deze zich zou hebben bevonden indien de niet-toegestane transactie niet had plaatsgevonden, met dien verstande dat:
(i) de Klant tot een bedrag van £50 aansprakelijk is voor met betrekking tot een Order geleden verliezen als gevolg van (A) het gebruik van een verloren of gestolen Betaalinstrument, of (B) het feit dat de Klant de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken van het Betaalinstrument niet veilig heeft bewaard ter voorkoming van wederrechtelijke toe-eigening van het Betaalinstrument;
(ii) alle verliezen voortvloeiend uit niet-toegestane betalingstransacties door de Klant worden gedragen, indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij/zij frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove schuld een of meer verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van de Order niet is nagekomen. In dergelijke gevallen is het onder (i) genoemde maximumbedrag niet van toepassing. Indien Custom House nalaat om passende middelen beschikbaar te stellen waarmee de Klant kennisgeving kan doen van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het Betaalinstrument, is de Klant niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen die uit het gebruik van dat Betaalinstrument, tenzij de Klant frauduleus heeft gehandeld;
(iii) de Klant geen rechtsmiddelen meer heeft indien hij/zij de niet-toegestane transactie niet binnen 13 maanden na de betaaldatum aan Custom House meldt.
6.9 Onjuiste Prijs
Indien, in voorkomend geval, een prijs onjuist wordt weergegeven vanwege een typefout of kennelijke vergissing in een prijsopgaaf, koers of Indicatie (de “Onjuiste Prijs”), is Custom House niet aansprakelijk voor schade, vorderingen, verliezen, schulden of kosten voortvloeiend uit de Onjuiste Prijs. Custom House zal haar best doen de Onjuiste Prijs te corrigeren en de bij de betalingstransactie betrokken geldmiddelen terugbetalen. Geschillen voortvloeiend uit een Onjuiste Prijs worden beslecht op basis van de reële marktwaarde, zoals in redelijkheid door Custom House is vastgesteld, van de desbetreffende valuta op het moment waarop die Onjuiste Prijs zich heeft voorgedaan.
6.10 Orders via Internet
Indien de Klant gebruikmaakt van het systeem voor deviezenorders van Custom House op internet (het “Internetsysteem”), bevestigt en accepteert de Klant het volgende:
(a) Alle transacties dienen te worden verricht door gebruikmaking van de gebruikersnamen en wachtwoorden die Custom House aan de Klant heeft toegewezen. Met de rechtsgeldige invoer van een dergelijke gebruikersnaam en een dergelijk wachtwoord geeft de Klant een machtiging af tot uitvoering van de desbetreffende Order, ongeacht of de gebruikersnaam en het wachtwoord door een Bevoegde Gebruiker zijn ingevoerd.
(b) De Klant dient ervoor te zorgen dat de gebruikersnamen en wachtwoorden veilig worden bewaard en vertrouwelijk worden behandeld. De Klant dient er eveneens voor te zorgen dat elke Bevoegde Gebruiker aan wie een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt, deze gegevens veilig bewaart en vertrouwelijk behandelt. De Klant bericht Custom House onmiddellijk indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat de aan de Klant toegewezen gebruikersnamen en wachtwoorden niet veilig zijn bewaard en/of niet vertrouwelijk zijn behandeld.
(c) De Klant dient ervoor te zorgen dat niet-bevoegde personen geen gebruik kunnen maken van de gebruikersnamen en de wachtwoorden. Als onderdeel van deze verplichting dient de Klant ervoor te zorgen dat elke Bevoegde Gebruiker de internetbrowser afsluit wanneer hij/zij zijn/haar computer verlaat na gebruik te hebben gemaakt van het Internetsysteem.
(d) Ingeval Custom House een wachtwoord toekent aan de Klant, dient de Klant het wachtwoord te wijzigen door een nieuw eigen wachtwoord te kiezen. Custom House kent het nieuwe wachtwoord of daaropvolgende door de Klant gekozen wachtwoorden niet.
(e) De Klant dient onmiddellijk alle Orders te verifiëren om er zeker van te zijn dat de gegevens van die Orders overeenkomen met de gegevens van de Klant en de Klant dient alle eventuele afwijkingen op dezelfde dag aan Custom House te melden.
(f) Custom House kan te allen tijde, zonder Kennisgeving aan de Klant, het gebruik van het Internetsysteem opschorten, intrekken of de toegang tot dat Systeem blokkeren om welke reden dan ook, waaronder mede begrepen de veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening, een betalingsverzuim van de Klant, of een niet-nakoming door de Klant van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 7 – BERICHTEN AND KENNISGEVINGEN

7.1 Taal
Alle berichtgeving tussen de Klant en Custom House (met inbegrip van informatie en kennisgevingen die Custom House uit hoofde van de Wft verplicht is aan de Klant te verstrekken, vindt plaats in het Engels.
7.2 Kennisgevingen
7.2.1 Methode en ontvangstbevestiging
Ingeval een formele kennisgeving, Opdracht, Order of ander geschrift (in voorkomend geval) uit hoofde van of ter zake van deze Overeenkomst vereist of toegestaan is (”Kennisgeving”), dient die Kennisgeving schriftelijk te geschieden en:
(a) indien gericht aan de Klant, te worden verzonden:
(i) door middel van een gefrankeerde, aangetekende brief of door persoonlijke overhandiging aan het adres van de Klant zoals in deze Overeenkomst vermeld, of aan een ander adres dat de Klant schriftelijk heeft opgegeven. Een dergelijke Kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de Dag na verzending van de Kennisgeving, tenzij deze persoonlijk is overhandigd, in welk geval de Kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op het moment van overhandiging, of
(ii) per e-mail, in overeenstemming met artikel 7.2.2; of
(iii) per fax, in overeenstemming met artikel 7.2.3;
(b) indien gericht aan Custom House, te worden verzonden:
(i) door middel van een gefrankeerde, aangetekende brief of door persoonlijke overhandiging aan het adres van Custom House zoals in deze Overeenkomst vermeld, of aan een ander adres dat Custom House schriftelijk heeft opgegeven en een dergelijke Kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de Dag na verzending van de Kennisgeving, tenzij deze persoonlijk is overhandigd, in welk geval de Kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op het moment van overhandiging, of
(ii) per e-mail, in overeenstemming met artikel 7.2.2; of
(iii) per fax, in overeenstemming met artikel 7.2.3.
7.2.2 Kennisgevingen per e-mail
(a) Kennisgevingen uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen tevens per e-mail worden verzonden indien de Kennisgeving wordt verzonden naar het door de beoogde ontvanger meest recentelijk aan de verzender opgegeven e-mailadres en de verzender een elektronische of afgedrukte kopie van de verzonden Kennisgeving bewaart.
(b) Kennisgevingen per e-mail worden geacht te zijn gedaan op de dag dat een van de volgende gebeurtenissen zich het eerst voordoet:
(i) de ontvangst door de verzender van een bevestiging per e-mail via het informatiesysteem van de ontvanger, waarin wordt aangegeven dat de Kennisgeving op het bovenvermelde e-mailadres is ontvangen;
(ii) het moment waarop de Kennisgeving wordt opgenomen in een informatiesysteem dat onder beheer van de ontvanger staat; of
(iii) het moment waarop de Kennisgeving voor het eerst wordt geopend en gelezen door een werknemer of bestuurder van de ontvanger.
7.2.3 Kennisgevingen per fax
Kennisgevingen uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen tevens per fax worden verzonden indien de Kennisgeving wordt verzonden naar het door de beoogde ontvanger meest recentelijk aan de verzender opgegeven faxnummer. Per fax verzonden Kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan wanneer zij in een leesbare vorm zijn ontvangen op de datum van verzending zoals vermeld in het door het faxapparaat van de verzender aangemaakte verzendrapport waarin wordt aangegeven dat de verzending van de gehele kennisgeving is gelukt.
7.3 Overige berichtgeving
Het onderhavige artikel 7.3 is van toepassing op berichtgeving tussen de Klant en Custom House waarvoor verzending als formele Kennisgeving niet is vereist:
7.3.1 Gebruik van de Website van Custom House en/of Diensten van Custom House
Door gebruikmaking van de Website van Custom House en/of een van de Diensten van Custom House zijn de Klant en Custom House uitdrukkelijk bevoegd financiële en overige gegevens, alsmede elektronische berichten aan elkaar te versturen via internet of door middel van verzending per fax. De Klant erkent dat bij gebruikmaking van Internet, verzending per fax of een andere vorm van elektronische berichtgeving voor het verzenden of ontvangen van gegevens en berichten, die gegevens en berichten toegankelijk kunnen zijn voor onbevoegde derden. Custom House is niet aansprakelijk jegens de Klant voor verlies of schade in verband met gegevens en berichten die mogelijk door onbevoegde derden kunnen worden ingezien. Het risico van een dergelijke ontvangst door onbevoegde derden van gegevens die voor de Klant vertrouwelijk zijn, wordt door de Klant uitdrukkelijk erkend en aanvaard wanneer deze gebruikmaakt van Diensten van Custom House. De Klant ontslaat Custom House van verplichtingen ter zake en vrijwaart Custom House tegen vorderingen voortvloeiend uit de toegang van een onbevoegde derde tot gegevens of berichten die tussen de Klant en Custom House worden uitgewisseld.
7.3.2 Hyperlinks
Hyperlinks of andere links naar of van andere websites dan de Website van Custom House zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van Klanten van Custom House. Custom House beoordeelt, controleert, bekrachtigt of beheert geen sites die een link bevatten naar of van de Website van Custom House, en zij is daar niet verantwoordelijk voor. Custom House is niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot het plaatsen van links of voor de gevolgen van het volgen van links.
7.3.3 Verstrekken van gegevens in algemene zin
Custom House voorziet de Klant van de gegevens waartoe de Klant op grond van de Wft gerechtigd is. Deze gegevens worden aan de Klant verstrekt op een van de in het onderhavige artikel 7 genoemde manieren. Daarnaast kan de Klant Custom House te allen tijde verzoeken om een kopie van (i) de op dat moment geldende Overeenkomst die tussen de Klant en Custom House van toepassing is en/of (ii) alle gegevens waartoe de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst gerechtigd is.
 
ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT

(a) Indien deze Overeenkomst op afstand wordt aangegaan en een prijs voor diensten van Custom House daarin wordt overeengekomen die niet afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die buiten de macht van Custom House liggen, zoals diensten op het gebied van valutawisseldiensten, heeft de Consument het recht deze Overeenkomst binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen te herroepen. De uitoefening van dit herroepingsrecht is niet van invloed op Orders die Custom House ingevolge artikel 6.1(a) van deze Overeenkomst heeft ontvangen.
(b) Voor een rechtsgeldige herroeping is vereist dat de Consument aan Custom House kennisgeving heeft gedaan van de herroeping:
(i) op papier of op een ander beschikbaar en voor Custom House toegankelijk, duurzaam medium,
(ii) uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt aangegaan, óf vanaf de dag waarop de Consument de voorwaarden van de overeenkomst en de vereiste gegevens ontvangt, indien dit later is.
(c) Het plaatsen van een Order binnen de hierboven genoemde herroepingstermijn wordt beschouwd als een uitdrukkelijk verzoek van de Consument om de uitvoering van de Overeenkomst te doen aanvangen voorafgaand aan het verstrijken van de herroepingstermijn, en als een instemming van de Consument met de uitvoering van de betalingstransactie, die derhalve als door de Consument geautoriseerd zal worden beschouwd. Deze instemming is onherroepelijk zodra de Order door Custom House is ontvangen ingevolge artikel 6.1(a) van deze Overeenkomst. Aldus door de Consument geplaatste Orders worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien de Consument vervolgens zijn herroepingsrecht inroept, is hij verplicht zonder onredelijke vertraging en in overeenstemming met de Overeenkomst te betalen voor de door Custom House daadwerkelijk verleende diensten.
(d) Uiterlijk dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop Custom House de Kennisgeving van herroeping heeft ontvangen, betaalt Custom House de Consument alle door de Consument betaalde bedragen terug, met uitzondering van de in artikel 8(c) bedoelde betaling en het bedrag van eventueel door Custom House ontvangen Orders. Uiterlijk dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument het bericht van herroeping verstuurt, geeft de Consument alle bedragen en overige van Custom House ontvangen eigendommen aan Custom House terug.
(e) Indien de Consument zijn herroepingsrecht niet uitoefent, wordt de Overeenkomst in overeenstemming met haar voorwaarden uitgevoerd.

ARTIKEL 9 – WISSELS EN/OF TELEFONISCHE OVERBOEKINGEN

9.1 Aflevering
Op verzoek van de Klant kan de Order door Custom House worden verstuurd door middel van een Wissel en/of een Telefonische Overboeking.
9.2 Verzoeken
De Klant neemt onmiddellijk contact op met Custom House wanneer hij/zij een stoporder wil aanvragen met betrekking tot een Wissel of Telefonische Overboeking.
9.3 Stoporders
Aangezien het niet altijd mogelijk is de betaling op Wissels of Telefonische Overboekingen stop te zetten, is de verplichting van Custom House bij ontvangst van een verzoek als bedoeld in artikel 9.2 beperkt tot het verzenden van de toepasselijke stop-betalingsorder binnen twee (2) Dagen vanaf de ontvangst van: (a) een afdoende stoporder, (b) een vrijwaringsovereenkomst, en (c) betaling van de daarmee samenhangende kosten. Custom House is niet aansprakelijk indien de betaling op een Wissel of Telefonische Overboeking niet meer kan worden stopgezet.
9.4 Terugbetalingen
Terugbetalingen vinden plaats in de valuta van de oorspronkelijke post, omgewisseld in euro’s tegen de op dat moment toepasselijke, door Custom House vastgestelde koers, onder aftrek van de door Custom House gemaakte behandelingskosten. Tenzij de oorspronkelijke Wissel wordt teruggegeven, kan voor terugbetalingen op Wissels het volgende vereist zijn: (a) verificatie van het feit dat de Wissel niet is betaald en dat de bank de betaling heeft stopgezet; en (b) ontvangst van een toereikende vrijwaringsovereenkomst en/of waarborg met betrekking tot een verloren instrument (lost instrument bond). Terugbetalingen van Telefonische Overboekingen zijn afhankelijk van een succesvolle terugroeping van de geldmiddelen.
9.5 Beperkte aansprakelijkheid
Custom House verplicht zich redelijke zorg te betrachten om ervoor te zorgen dat Wissels door de bank van de betrokkene worden betaald in overeenstemming met haar normale bedrijfsvoering en dat Telefonische Overboekingen op de aangegeven rekening worden overgeboekt of kunnen worden opgehaald op het door Custom House aangegeven tijdstip, in overeenstemming met de normale bedrijfsvoering van de betalende partij. Onverminderd en met inachtneming van artikel 5.16 is Custom House echter uitsluitend in de onderstaande gevallen aansprakelijk voor verlies, beslaglegging, vertraging of niet-betaling ter zake van Telefonische Overboekingen en/of Wissels (“Verzuim”): (i) ingeval de Klant op grond van toepasselijke wetgeving als Consument wordt aangemerkt: indien het Verzuim aan Custom House kan worden toegerekend en (ii) ingeval de Klant op grond van toepasselijke wetgeving als een professionele Partij wordt aangemerkt: indien en voor zover het Verzuim het gevolg is van grove schuld of opzet bij de keuze van betrokkenen, tussenpersonen en betalers. Custom House is niet aansprakelijk voor inbreuken op import- en exportbeperkingen of valutabeperkingen als gevolg van de betaling door middel van die Telefonische Overboeking en/of Wissel, indien en voor zover die inbreuk redelijkerwijs buiten de macht van Custom House valt, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kenmerken van de transactiestructuur, waaronder mede begrepen situaties waarin men betalingen specifiek via de Telefonische Overboeking en/of Wissel laat lopen.

Handelsvoorwaarden • CH VK – Nederland • Zakelijk & Privé OLS • 03.Jan.2012
©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.