HANDELSVILLKOR – STORBRITANNIEN & SVERIGE

Inledning

Custom House Financial (UK) Ltd. ("Custom House") är ett betalningsinstitut som står under den brittiska finansiella tillsynsmyndigheten Financial Service Authoritys (FSA) tillsyn och tillhandhåller betalningstjänster under varumärket Western Union Business Solutions. Custom House är ett helägt dotterbolag till The Western Union Company. Custom House tillhandahåller betaltjänster i Sverige i enlighet med reglerna om passportering av tillstånd i EU:s direktiv om betaltjänster. Dessa Handelsvillkor reglerar Kundens användning av Custom House Services. Custom House erbjuder sina kunder möjlighet att öppna ett konto via Internet i syfte att hantera och utföra betalningar i utländsk valuta till en mottagares bankkonto i ett annat land. Vid beställning av en transaktion informeras Kunden om summan av medlen samt växelkurs som mottagaren erhåller och den avgift som Kunden skall betala till Custom House för genomförandet av transaktionen. Överförandet av medel till mottagaren sker antingen genom Custom House eller någon av Custom House samarbetspartners i Custom House internationella banknätverk. Öppnandet av bankkonto via Internet och möjlighet att göra betalningar i utländsk valuta till mottagare, såsom närmare beskrivs på Custom House Webbplats, benämns i detta Avtal som "Custom House Services".


PARAGRAF 1 – DEFINITIONER OCH TOLKNING

Definitioner
I detta avtal har, om det inte står i strid med avtalets syfte, nedanstående begrepp följande innebörd:

(a)          "Ansökan" betyder den ansökningsblankett som Kunden fyller i och lämnar in till Custom House för att använda sig av Custom House Services;

(b)          "Avtal" betyder detta Avtal, jämte samtliga Order, förteckningar, bilagor eller övriga tillägg till det;

(c)           "Avtalets Upphörande" betyder den Dag då Avtalet upphör att gälla efter att någon av parterna har sagt upp avtalet;

(d)          "Custom House" eller "Custom House Global Foreign Exchange" eller "Western Union Business Solutions" betyder Custom House Financial (UK) Ltd (org. nr. 04380026) med adress 2nd Floor, Appold Street, London EC2A 2AW, email: online@westernunion.com;  Tel. 020 210 3103;  med tillstånd av Financial Services Authority enligt UK Payment Services Regulations 2009 (register referens 517165) för tillhandahållande av betaltjänster, inbegripande dess dotterbolag, filialer, efterträdare och/eller uppdragstagare, likväl dess tjänstemän, styrelseledamöter, personal och agenter. Custom House Financial (UK) Ltd. bedriver affärsverksamhet under namnet Western Union Business Solutions;

(e)          "Custom House Services" har den innebörd som anges i Inledningen till detta Avtal;

(f)           "Custom House Webbplats" betyder Custom House webbplats www.business,westernunion,co.uk;

(g)          "Dag" betyder dagar då kommersiella banker är öppna för affärsverksamhet (innefattande handel med utländsk valuta) på den plats som är specificerad av Custom House;

(h)          "Elektronisk Överföring" (eng. wire) betyder elektroniskt överförd instruktion från Kunden att kreditera en angiven betalningsmottagares bankkonto i en specifik valuta, baserad i eller utanför Storbritannien;

(i)            "Godkänd Användare" har den betydelse som ges i Paragraf 2.1.b(iii);

(j)           "Godkänd Limit" betyder en beloppsgräns om värdet på en Order eller samtliga Betalningsordrar som Kunden eller en Godkänd Användare kan placera hos Custom House;

(k)          "Instruktion" betyder samtliga instruktioner eller begäran lämnade via telefon, brev, fax, e-post eller Internet;

(l)            "Internet" betyder det system av nätverk som ansluter datorer över världen;

(m)         "Konsument" betyder fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet;

(n)          "Kreditgräns" betyder det totala kapitalbelopp av kredit som Custom House erbjuder Kunden;

(o)          "Kunden" betyder den kund som anges i detta Avtal inbegripande (för juridisk person) dess dotterbolag, närstående, efterträdare och/eller uppdragstagare, likväl dess befattningshavare, styrelseledamöter, personal och agenter;

(p)          "Lag" betyder samtliga bestämmelser, förordningar, regler, sekundär lagstiftning eller andra föreskrifter som är verkställbara under någon förordning, regel eller sekundär lagstiftning;

(q)          "Obeståndssituation" betyder
(i)            alla åtgärder vidtagna för:
(A) avveckling, upplösning eller likvidation av Kunden;
(B) att Kunden deltar i ackordsförhandlingar, kompromisser eller upplägg med, eller med uppdrag till förmån för, dennes borgenärer oavsett förmånsrätt, förutom vid en solvent rekonstruktion eller sammanslagning, eller;
(ii)           att utse förvaltare, eller motsvarande tillsynsman, rekonstruktör eller motsvarande person som är utsedd för, eller tar kontroll över, Kunden eller för någon av Kundens tillgångar och företag.

(r)           "Order" betyder transaktion/betalningsinstrument i vilkem Kunden samtycker till att köpa eller sälja valuta till eller från Custom House eller köp av Växel, Elektronisk Överföring eller checkar från Custom House eller ingå någon annan transaktion med Custom House avseende Custom House Services;

(s)           "PSR" betyder UK Payment Services Regulation 2009 och i förekommande fall lag (2010:751) om betaltjänster (inbegripet ändringar och tillägg);

(t)           "Valuteringsdag" betyder antingen den dag som fastställts av Kunden och godkänds av Custom House för utbetalning av en Order eller om det inte har fastställts någon sådan Dag avses följande Dag efter verkställandet av Kundens Order;

(u)          "Växel" betyder ett dokument som utfärdas av Custom House, utställd på av Kunden angiven betalningsmottagare i en specificerad valuta;
Tolkning
(a)          Detta Avtal skall vid varje tillfälle tolkas i enlighet med PSR.

(b)          Paragraf 9 är tillägg till och skall tolkas i enlighet med Paragraf 1 till och med Paragraf 8.

Paragraf 2 – Kunden

Utfästelser och Garantier
Vid tidpunkten för ingåendet av detta Avtal och omedelbart före ingåendet av någon transaktion i enlighet med detta Avtal, garanterar Kunden till Custom House att;

(a)          för det fall Kunden är en Konsument, att Kunden är minst 18 år, vid sina sinnens fulla bruk och fullt införstådd med avtalets innebörd samt har fullständig rättshandlingsförmåga;

(b)          för det fall Kunden inte är en Konsument,
(i)            att Kunden (om juridisk person) är upprättad i enlighet med tillämplig Lag och uppfyller eventuella tillståndskrav som uppställs i den jurisdiktion där Kunden har sitt säte;
(ii)           att detta Avtal, innefattade samtliga transaktioner och prestationer inom ramen för Avtalet, och fullgörandet av samtliga förpliktelser enligt detta Avtal har behörigen accepterats av Kunden;
(iii)          att Kunden har behörighet och befogenhet att ingå detta Avtal, utföra förpliktelser enligt Avtalet, genomföra transaktioner och fortsätta med sin verksamhet; och
(iv)         varje person eller företrädare som ingår detta Avtal för Kundens räkning och samtliga transaktioner som planeras i enlighet med Avtalet på uppdrag av Kunden, och utför förpliktelser i enlighet med Avtalet, har Kundens fullmakt att göra detta;

(c)           om Kunden ingår detta Avtal i egenskap av trustee för en trust, utfäster och åtar sig Kunden följande;
(i)            att trustens stiftelseurkund (eng. trust instrument) är behörigen upprättad i enlighet med relevanta lagar;
(ii)           att Kunden är behörigen förordnad till enda trustee för trust(en);
(iii)          att Kunden är behörig att ingå avtal genom vilken trust(en), med medel ur trust(ens) förmögenhetsmassa, kan komma att behöva erlägga skadestånd till följd av förpliktelser enligt detta Avtal eller transaktioner hänförliga till Avtalet;
(iv)         att Kunden kommer att uppfylla sina åtaganden i egenskap av trustee for trust(en);
(v)          att Kunden förpliktar sig att inte försätta sig i en sådan situation vilket kan resultera i att Kunden inte kan uppfylla sina åtaganden enligt punkt (iii) ovan;
(vi)         att Kunden kommer förbli enda trustee för trust(en);
(vii)        att för det fall Kunden blir ersatt eller får dela sitt uppdrag som trustee, skall Kunden tillse att den tillkomna trustee(n) blir bunden av detta Avtal samt eventuella andra överenskommelser till vilka Kunden är part eller genom annan att motsvarande överenskommelser ingås med den tillkomna trustee(n);
(viii)       att Kunden inte kommer omplacera, undanhålla eller dela ut trust(ens) tillgångar utan medgivande från Custom House om det inte sker i enlighet med trust(ens) stiftelseurkund; och
(ix)         att Kunden inte kommer att ändra stiftelseurkunden.

(d)          att Kundens ingående av detta Avtal samt utförandet av Kundens förpliktelser enligt Avtalet inte strider mot någon, för Kunden, tillämplig Lag;

(e)          att samtlig information som Kunden delger Custom House, innefattande men inte begränsat till den informationen som anges i Ansökan, är fullständig och korrekt. Kunden skall omedelbart meddela Custom House om innehållet i informationen förändras;

(f)           att ingen av de omständigheter som anges i Paragraf 5.3(c) har, eller kommer att inträffa för Kunden avseende uppsägningstid, tidsfrist, bestämmande av väsentlighet eller fullgörandet av något tillämpligt villkor (eller kombination av dessa); och

(g)          att samtlig information som Kunden lämnar till Custom House är väsentligen korrekt vid tidpunkten för detta Avtal, eller vid den senare tidpunkt då informationen lämnas. Vare sig den information som nämns ovan eller Kundens handlande, eller den som agerar på uppdrag av Kunden i förhållande till transaktioner i enlighet med detta Avtal, är eller har lämnat vilseledande information genom underlåtenhet eller på annat sätt.

Kundens bekräftelse
Kunden bekräftar att Custom House har ingått detta Avtal och kommer att genomföra de transaktioner som avses i enlighet med Avtalet, med beaktande av de utfästelser och garantier som anges i Paragraf 2.1. För det fall Kunden bryter mot någon Lag om penningtvätt eller finansiering av terrorism lämnar Kunden sitt oåterkalleliga samtycke till att Custom House har rätt att hålla inne pengar eller medel som har tillhandahållits Custom House i enlighet med dessa villkor samt att Custom House har rätt att inte utföra en orderförfrågan från Kunden om Custom House har en sådan skyldighet enligt Lag eller enligt någon tillsynsmyndighets föreskrifter. Custom House har inte rätt att uppbära ränta på sådana innehållna pengar eller medel.
Solidarisk ansvar
Om Kunden består av två eller flera juridiska personer svarar dessa juridiska personer solidariskt för de rättigheter och förpliktelser som Kunden har enligt Avtalet.

Paragraf 3 – skadestånd

Skadestånd och fortsatt giltighet
Kunden åtar sig att hålla Custom House skadeslös för all sorts ansvar, ersättningskrav, utgifter och alla sorters skadestånd inbegripet, men inte begränsat till, rimliga rättsliga kostnader samt kostnader och avgifter i samband med tvister, till följd av Kundens vårdslöshet, uppsåtliga agerande eller Kundens överträdelse av Lag eller bestämmelse i detta Avtal. Kunden åtar sig även att utan dröjsmål ersätta Custom House för samtliga kostnader, utgifter och skadeståndsanspråk, inbegripet men inte begränsat till rimliga rättsliga kostnader och utgifter som har åsamkats Custom House vid tillämpning av något av villkoren i detta Avtal. Kundens skyldigheter enligt denna Paragraf (3.1) gäller även efter att detta Avtal har upphört att gälla. För det fall Kunden är en Konsument, ansvarar Konsumenten endast för direkta skador eller kostnader till följd av Konsumentens vårdslöshet eller uppsåtliga överträdelse av Lag eller bestämmelse i detta Avtal, i enlighet med tvingande svensk konsumentlagstiftning.

PARAGRAF 4 – PERSONUPPGIFTSSKYDD OCH SEKRETESS

PERSONUPPGIFTSSKYDD
(a)          Custom House är personuppgiftsansvarig för Kundens personliga uppgifter ("Personuppgifter") och dessa behandlas i enlighet med den engelska personuppgiftslagen (eng. Data Protection Act). Custom House behandlar Personuppgifterna i syfte att tillhandahålla efterfrågad tjänst (inbegripet validering, bedrägeriskydd, administration och affärsutvecklingsåtgärder), transaktionshistorik och marknadsföringspreferenser till Kunden.

(b)          Custom House får även behandla Personuppgifter i samband med övriga tjänster, produkter, kundprogram och/eller bonusprogram som Kunden har anmält sig till hos Custom House eller dess koncernbolag.

(c)           Custom House lagrar Personuppgifter som Kunden tillhandahåller Custom House om andra personer ("Tredje man"), såsom uppgifter om mottagaren av betaltjänsten för att kunna utföra transaktionen. Kundens tillhandahållande av Personuppgifter och Tredje mans Personuppgifter är frivilligt men nödvändigt (enligt bestämmelserna i denna punkt) för genomförandet av transaktionen. Utan relevanta uppgifter är Custom House oförmögen att utföra betaltjänsten, tillhandahålla kundservice eller andra efterfrågade tjänster.

(d)          I enlighet med Kundens marknadsföringspreferens, genom Kundens val att tillhandahålla relevanta uppgifter, kan Custom House, dess koncernbolag eller samarbetspartners skicka kommersiella meddelanden om Custom Houses produkter och tjänster via telefon, e-post, SMS eller MMS till Kunden. Om kunden väljer att ta emot meddelanden via telefon, SMS eller MMS godkänner Kunden att bli debiterad för eventuella nätoperatörstjänster. Om Kunden inte vill ta emot kommersiella meddelanden ombedes Kunden kontakta Custom House på det sätt som anges nedan.

(e)          Custom House kan lämna ut Personuppgifter till tredje man utanför Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES) med vilka Custom House har ett avtal om att skydda Kundens Personuppgifter. Dessa är godkända tjänsteleverantörer eller annan tredje man som är nödvändiga för ändamålet med detta Avtal, och för att genomföra betalningstjänster eller underlätta för framtida transaktioner eller för att komplettera Personuppgifter med information från allmänt tillgängliga källor till exempel information för att validera riktigheten i Kundens adress. Det bidrar även till att Custom House får ökad förståelse för och möjlighet att förbättra sitt produkt- och tjänsteutbud.

(f)           Custom House kan, om nödvändigt, även lämna ut Personuppgifter till Tredje man i syfte att förebygga och upptäcka brott, eller när så krävs enligt Lag. Custom House lagrar Kundens Personuppgifter, marknadsföringspreferenser och transaktionshistorik baserat på Custom House arkiveringsrutiner men lagrar inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och i enlighet med tillämpliga lagar. Om Kunden inte utför ytterligare transaktioner under lagringsperioden kommer Kundens Personuppgifter samt marknadsföringspreferenser att gallras.

(g)          Kunden samtycker till att Personuppgifterna överförs till länder utanför EES, inbegripet men inte begränsat till Förenta Staterna, vars lagar om behandling av personuppgifter kan vara mindre restriktiva. Personuppgifterna överförs för de ändamål som anges i detta Avtal och för att göra det möjligt för Custom House att tillhandahålla betaltjänsten och övriga tjänster, produkter och lojalitets/bonusprogram samt även för interna ändamål såsom administration av kundrelationen, marknadsföringssyften, regelefterlevnad, forskning och kundanalys. De kategorier av information som överförs är personligt identifierbar information, kontaktuppgifter och uppgifter hänförliga till betaltjänsten, transaktionshistorik och övrig information om Kunden. Denna information kan vara tillgänglig för Custom House koncernbolag enligt definition i tillämplig Lag jämte för något av ändamålen som anges i detta Avtal.

(h)          Kunden har rätt att få tillgång till och kopia på Kundens Personuppgifter (mot en liten avgift om tillämpligt enligt Lag). Kunden får även rätt att radera eller blockera Personuppgifter som är ofullständiga, felaktiga eller inte uppdaterade. Kunden kan också när som helst om godtagbara skäl finns som rör Kundens personiga situation, motsätta sig behandling av personuppgifter om inte behandlingen behövs för att genomföra tjänsten eller behövs för Custom House efterlevnad av Lag eller förordning. Om Kunden önskar att nyttja dessa rättigheter eller inte längre önskar ta emot kommersiella meddelanden, skall Kunden kontakta Custom House i enlighet med tillämplig Lag genom att ringa 020 210 3103 eller genom att skicka e-post till privacy.wubs@westernunion.com.

4.1  Krav
För det fall Kunden har ett ersättningsanspråk på grund av förlust, stöld, eller skada på en Växel eller återbetalning hänförlig till en växel, samtycker Kunden till behandling av Kundens personuppgifter för handläggningen av Kundens ersättningsanspråk.

4.2 Penningtvätt
På grund av den inneboende risken i överföringar av valuta mellan parter som befinner sig i olika länder vidtar Custom House extraordinära åtgärder för att säkerställa att Custom House inte deltar i, eller medverkar till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter får regelbundet inspektera och ta del av kopior på de uppgifter om Kunden som innehas av Custom House. Kunden är fullt medveten om att samtlig kommunikation och information (inbegripet men inte begränsat till information om Order, konton och transaktioner) som Custom House innehar om Kunden, kan komma att lämnas ut till och granskas av brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter (både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) för att Custom House skall kunna säkerställa att Custom House följer alla tillämpliga Lagar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Sådana brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter behöver inte vara registrerade i enlighet med den engelska personuppgiftslagen (eng. Data Protection Act).

4.3 Sekretess
Custom House vidtar nödvändiga åtgärder för att hålla samtliga uppgifter konfidentiella som Custom House tar emot från Kunden inbegripet de uppgifter Kunden lämnar vid användning av Custom House Services. Oaktat detta är Kunden medveten om, och accepterar, att Custom House inte kan garantera att uppgifter som lämnas via Internet eller fax inte blir offentliga. Kunden är medveten om, och accepterar risken att tredje part tar del av konfidentiella uppgifter avseende Kunden. Kunden åtar sig att inte rikta något anspråk mot Custom House samt hålla Custom House skadeslös i förhållande till krav som har sin grund i att tredje part avlyssnar, övervakar eller tar emot information som endast är avsedd för Kunden eller för Custom House. Oaktat detta, om tredje part erhåller konfidentiella uppgifter om en Konsument på grund av vårdslöshet eller uppsåtligt agerande från Custom House, begränsas inte Custom House ansvar enligt denna Paragraf (4.4).

Paragraf 5 – Allmänt

5.1 Informationssyfte
Information från Custom House och dess koncernbolag på Custom House Webbplats antas vara korrekt och tillförlitlig när den publiceras på Webbplatsen. Custom House kan dock inte garantera informationens tillförlitlighet vid varje tidpunkt. Informationen på Custom House Webbplats är endast till för informationssyfte och är inte avsedd att användas som ekonomisk eller juridisk rådgivning.

5.2 Jurisdiktion
Detta Avtal skall uteslutande regleras i enlighet med  engelsk rätt. Domstol i England och Wales har exklusiv behörighet att pröva tvist som uppstår i samband med eller är hänförliga till detta Avtal. Oaktat vad som föreskrives i denna Paragraf (5.2) skall Avtalet regleras i enlighet med svensk rätt och tvist hänförlig till Avtalet skall prövas av svensk domstol, för det fall Kunden är en Konsument.

5.3 Uppsägning
(a)          Detta Avtal skall fortsätta att vara i kraft tills det att Kunden eller Custom House säger upp Avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp av endera parten. Uppsägningen gäller från och med den Dag som Meddelande om uppsägning har lämnats till andra parten. För det fall Kunden är en Konsument skall Custom House  dock iakta en uppsägningstid på två (2) månader om Custom House är uppsägande part. Oaktat vad som föreskrives i denna punkt kan Custom House när som helst efter det att Meddelande om uppsägning har lämnats fritt välja att avslå Order, eller välja att fullfölja Order som Kunden har gjort under uppsägningstiden.

(b)          För det fall  part säger upp avtalet skall det inte påverka Order eller transaktion som har påbörjats innan uppsägningen och befriar inte part från utestående förpliktelser, som följer av detta avtal, ej heller skall uppsägningen befria Kunden från förpliktelser enligt Order som har gjorts före uppsägningen.

(c)           För det fall Custom House har blivit medveten om att något av följande föreligger:
(i)            att Kunden har meddelat Custom House oriktig eller missvisande information;
(ii)           att Kunden har medverkat eller medverkar till, eller har varit eller är medverkande vid penningtvätt eller finansiering av terroristverksamhet;
(iii)          att Kunden är föremål för undersökning av brottsbekämpande organ och/eller tillsynsmyndigheter; eller
(iv)         att Kunden är på obestånd;
har Custom House en oinskränkt rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Avtalet hävs genom ett Meddelande till Kunden. Custom House skall därmed med omedelbar verkan bli befriad från sina förpliktelser enligt detta Avtal eller som uppstår till följd av transaktioner hänförliga till detta Avtal, inbegripet eventuella förpliktelser som föreligger för tidigare Order som har accepterats av Custom House.

5.4 Efter avtalets upphörande
Inom två (2) Dagar efter Avtalets Upphörande skall endera part erlägga samtliga förfallna belopp till den andra parten. Kunden skall även returnera eller förstöra allt material som Kunden har erhållit från Custom House i enlighet med Custom House skriftliga instruktioner. Var parts förpliktelser avseende betalning, leverans och förstörelse av material överlever uppsägning av detta Avtal.  Vid tillämpning av denna Paragraf skall eventuella förpliktelser för Custom House vara avhängiga av Custom Houses begränsning enligt Paragraf 5.13 

5.5 Tolkning
Detta Avtal, jämte samtliga transaktioner, skall tolkas till förmån för Custom House, dess efterträdare och övertagare och skall vara bindande för Kunden och Kundens personliga ombud, likvidator, konkursförvaltare,  efterträdare, uppdragsgivare, chefer och agenter.

5.6 Överlåtelse
Kundens rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal får inte överlåtas eller säljas utan Customs Houses skriftliga medgivande. Custom House kan dock överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan part utan Kundens medgivande. Oaktat ovan nämnda i denna Paragraf (5.6) måste Custom House erhålla ett skriftligt godkännande av Kunden för överlåtelse av rättigheter och förpliktelser i detta Avtal för det fall Kunden är en Konsument. Kunden skall upprätta de dokument (överlåtelsehandling) som Custom House rimligen kan begära för att genomföra en sådan överlåtelse.

5.7 Ogiltighet
Om någon bestämmelse i detta Avtal strider, eller i framtiden kommer att strida mot Lag, eller blir ogiltig eller ej verkställbar i någon jurisdiktion, kommer det ej att påverka:

(a)          lagligheten, giltigheten eller verkställigheten i den jurisdiktionen avseende övriga bestämmelser i Avtalet; eller

(b)          lagligheten, giltigheten eller verkställigheten i andra jurisdiktioner av den bestämmelsen, eller övriga bestämmelser i Avtalet.

5.8 Konflikt
Detta Avtal omfattar de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan Parterna. Om bestämmelse i bilaga, tillägg eller ändringsbilaga till detta Avtal står i strid med bestämmelse i detta Avtal, skall vid den omständigheten bestämmelsen i bilagan, tillägget eller ändringsbilagan ges företräde framför bestämmelsen i Avtalet.

5.9 Rättigheter för tredje man
En person som inte är part till detta Avtal kan inte erhålla några rättigheter eller fördelar i enlighet med detta Avtal.


5.10 Ändringar
Villkoren i detta Avtal och för samtliga transaktioner i enlighet med Avtalet kan när som helst komma att ändras av Custom House. Custom House skall meddela Kunden senast två (2) månader före den Dag en sådan villkorsändring skall träda ikraft. Kunden är bunden av villkorsändringen om Kunden inte meddelar motsatsen före den Dag då villkorsändringen träder ikraft (den "Föreslagna Villkorsändrings¬dagen"). Kunden har även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och utan kostnad, före den Föreslagna Villkorsändringsdagen om Kunden inte accepterar den föreslagna villkorsändringen.

5.11 Avtalets omfattning
Detta Avtal jämte samtliga bilagor, tillägg och ändringsbilagor utgör parternas fullständiga reglering avseende nyttjandet och tillhandahållandet av Custom House Services, och ersätter samtliga tidigare eller samtida skriftliga eller muntliga överenskommelser eller avtal avseende samma tjänster.

5.12Namn och märken
Inte vid något tillfälle skall parterna göra åtaganden för den andra parten, vare sig i sitt eget eller i den andra partens namn. Ingen av parterna får, om det inte uttryckligen anges i detta avtal: (a) använda sig av den andra partens namn eller namnmärke utan ett föregående skriftliga godkännande från den andra parten; eller (b) utge sig för att ha samarbetsavtal med den andra parten eller ha fullmakt att företräda den andra parten.

5.13 Överensstämmelse med Lag
Vardera part skall bedriva sin verksamhet enligt detta Avtal i enlighet med samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser. Custom House kan komma att begära ut, av Kunden, personlig information eller information avseende Kundens affärsverksamhet. Sådan information kommer att arkiveras av Custom House. Custom House kan komma att rapportera Kundens transaktioner till tillsyns- eller polismyndighet om Custom House finner det nödvändigt för att följa gällande Lag.

5.14 Force Majeure
Part ansvarar ej för fel eller dröjsmål vid fullgörande av avtalsförpliktelser för det fall det orsakas av oförutsedd händelse eller situation som ligger utanför partens kontroll, så kallad force majeur. Part äger ej rätt att åberopa denna Paragraf vid fullgörande av betalningsförpliktelse. Exempel på oförutsedda händelser eller situationer som kan komma att klassas som force majeure är oundviklig och oförutsedd olycka, krig, sabotage, upplopp, uppror, nationell kris (reell eller juridisk), krigslagar, brand, översvämning, orkan, jordbävning, jordskred, explosion, elkrafts- eller vattenbrist, epidemi, strejk eller annan svår arbetskonflikt, förbud och restrektioner, lagar dekret eller andra bindande rättsakter från statlig myndighet, fel, haveri eller olycka på Custom House maskinella system om inte felet/haveriet/olyckan har uppstått  på grund av handling, underlåtenhet eller försummelse orsakad av Kunden.

5.15 Marknadsstörningar
(a)          Custom House kan meddela Kunden ett Marknadsstörningmeddelande i det fall marknadsvillkoren på den relevanta finansiella marknaden för den aktuella valutan är allvarligt störd.
(b)          Enligt Custom House:s uppfattning föreligger det markandsstörningar när det inte är möjligt för Custom House, under normala verksamhetsformer, att göra insättningar i den aktuella valutan  på den aktuella finansiella marknaden, eller om det inte är möjligt eller ekonomiskt försvarbart på grund av nationella eller internationella finansiella, politiska eller ekonomiska omständigheter eller valuta kontroller.
(c)           När ett Marknadsstörningsmeddelande har meddelats kommer Custom House förpliktelser att vilandeförklaras under tiden som Custom House och Kunden förhandlar alternativ överenskommelse för fullgörande av förpliktelserna. Om parterna når en överenskommelse innan Valuteringsdagen, träder det alternativa överenskommelsen ikraft. Om parterna inte når en överenskommelse inom denna period, skall var part befrias från sina förpliktelser för den aktuella transaktionen.

5.16 Omfattning av Skadeståndsskyldighet
Custom Houses ansvar gentemot Kunden eller den som har anspråk genom Kunden enligt nedan på grund av Custom Houses brott mot detta Avtal, är begränsat till Orderns värde, som har samband med anspråket, i den utländska valutan på Valuteringsdagen. Custom House ansvarar inte för något anspråk avseende ekonomisk förlust eller följdskador. OAKTAT ALLT I DETTA AVTAL SOM FÖRESKRIVER MOTSATSEN, CUSTOM HOUSE TOTALA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL BEGRÄNSAS TILL ETT MAXIMALT ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR TILL DET BELOPP SOM BERÄKNAS NEDAN. CUSTOM HOUSE ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ENLIGT NÅGRA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA, AVTALSRÄTTSLIGA, STRIKT ANSVAR ELLER ANDRA RÄTTSLIGA PRINCIPER FÖR FÖRLORAD VINST, VITE ELLER SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER LIKNANDE SKADOR, VILKA SAMTLIGA ÄR UTESLUTNA GENOM DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA OAVSETT OM PART HAR BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

5.17 Dröjsmålsränta
Om kunden underlåter att erlägga betalning enligt detta Avtal har Custom House omedelbar rätt till dröjsmålsränta av Kunden. Dröjsmålsräntan uppgår till 5% överstigande den aktuella räntan för London Interbank Offered Rate (LIBOR). Dröjsmålsränta utgår på förfallen fordran från och med förfallodagen till och med Dag för betalning av fordran, innefattande tidsperioden före, under och efter ett, i förekommande fall, rättslig avgörande.

5.18 Kvittning
(a)          Utöver tillgängliga rättsmedel har, om Kunden underlåter att betala förfallen fordran enligt detta Avtal, Custom House rätt att kvitta sin fordran mot motfordran som Kunden har på Custom House.
(b)          Custom House har rätt att kvitta sin fordran mot samtliga medel som Custom House har erhållit från Kunden samt mot medel som mottagits av Custom House på uppdrag av Kunden. Custom House har rätt att fritt välja vilka fordringar som skall kvittas mot varandra.
(c)           Kunden får inte kvitta sin skuld till Custom House mot fordran som Kunden har på Custom House. Utan hinder av ovanstående får en Konsument kvitta sin skuld till Custom House mot fordran som Konsumenten har på Custom House, enligt de villkor som anges i gällande lagstiftning.

4.19 Klagomål
Kunden skall i första hand vända sig direkt till Custom House vid eventuella klagomål. Om Custom House inte kan lösa ärendet till Kundens belåtenhet kan Kunden vända sig till Financial Ombudsman i England, telefonnummer +44 (0)845 080 1800 eller +44 (0)300 123 9 123 eller via e-post på complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Svenska Konsumenter kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, telefonnummer +46 8 508 860 00 eller genom kontakt via deras hemsida www.arn.se .

5.20 Förbud mot spekulation
Kunden får lägga Order i syfte att säkra sig mot risken för kursförändringar i en Valuta, det är dock ej tillåtet att lägga Order i spekulations- eller investeringssyfte. Om Custom House misstänker att Kunden lägger Betalningsordrar i spekulationssyfte kan Custom House omedelbart säga upp detta Avtal och Custom House befrias i sådana fall från alla förpliktelser enligt Avtalet, inklusive eventuella skyldigheter som följer av en Order som redan har lagts och accepterats av Custom House.

5.21 Ingen finansiell rådgivning
Kunden ansvarar på egen hand för att bedöma värdet av Ordern samt vid vilken tidpunkt Ordern skall läggas och information från Custom House skall inte behandlas som finansiell rådgivning. Kunden måste på egen hand bedöma om de tjänster som erbjuds av Custom House är lämpliga för Kunden.

Paragraf 6 - Transaktioner

6.1 Avbeställning eller ändring
Om Kunden önskar att ändra eller avbeställa en Order gjord på Internet, ansvarar Kunden för att ersätta Custom House för samtliga kostnader som därigenom åsamkas Custom House.

6.2 Order
(a)          I enlighet med Paragraf 6.7 kan en Godkänd Användare lägga Betalningsordrar på Internet eller på annat sätt om överenskommet mellan parterna. I enlighet med Paragraf 6.8 anses Kunden ha gett sitt medgivande till en eller en flera transaktioner när en är lagd. En Order som har emottagits av Custom House kan inte avbeställas om inte Custom House uttryckligen medger det.  Kunden är bunden av en Order när den har accepterats ("Acceptansen") av Custom House.

(b)          I enlighet med Paragraf 6.8 och 6.9 och under förutsättning att Orderns medel inte skall överföras till en betalningsmottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i enlighet med Ordern) eller (om betalningsmottagaren finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) skall överföras från euro eller brittiska pund (enligt med Ordern) till annan valuta, är Custom House ansvarig för genomförandet av transaktioner om inte Custom House kan bevisa för Kunden att betalningsmottagaren har tagit emot pengarna på dennes betalningstjänstleverantörs konto vid slutet av nästföljande bankdag.

(c)           Custom House skall på Kundens begäran omedelbart försöka spåra Ordern och meddela Kunden resultatet av detta. Om vad som stadgas i Paragraf 6.3 är tillämpligt skall Custom House utan dröjsmål återbetala det belopp Kunden har erlagt enligt den bristfälliga Ordern och i ifrågavarande fall, återställa Kundens konto i samma situation som innan den bristfälliga Ordern gjordes.

(d)          Om Custom House kan bevisa att betalningsmottagarens betalningstjänstleverantör har tagit emot det belopp som framgår av Ordern övergår ansvaret till betalningsmottagarens betalningstjänstleverantör som omedelbart skall göra Orderns medel tillgängliga för betalningsmottagaren och i förekommande fall, kreditera motsvarande belopp på betalningsmottagarens konto.

6.3 Nekande av Order
Custom House förbehåller sig för rätten att neka Order som av någon anledning är felaktig eller ofullständig. Custom House kommer i de fall det är möjligt, att lämna en skriftlig underrättelse med angivande av skälen till avvisningen och vilka åtgärder som skall vidtas för att rätta till de fel som har föranlett nekandet av Ordern. Custom House har rätt att ta ut en avgift för underrättelsen om skälen och åtgärderna för nekad Order när det är skäligen motiverat.

6.4 Utbetalning av Order
Efter att en Order har accepterats skall Kunden erlägga avtalade avgifter till Custom House innan Custom House skall anses vara förpliktad att utföra Kundens Order. Om Kunden inte har erlagt avtalade avgifter för Betalningsorden på Valuteringsdagen kan Custom House fritt välja att;

(a)          senarelägga Valuteringsdag till ett senare datum då Kunden skall ha erlagt avgifterna Betalningordern;

(b)          neka Ordern vilket medför att Kunden skall ersätta Custom House för avbeställningskostnader och övriga kostnader samt en administrativ avgift på 75 GBP. Kunden är skyldig att ersätta Custom House för samtliga kostnader, skatter, räntor, utgifter och förluster som Kunden har åsamkat Custom House genom att Kunden inte ha erlagt avtalade avgifter till Custom House i rätt tid, för det fall Custom House väljer att utövar sina rättigheter enligt denna Paragraf.

(b)          Kunden måste försäkra sig om att det bankkonto som skall användas för Kundens betalningsförpliktelser, står i Kundens namn och innehåller tillräckliga medel för att Ordern skall kunna verkställas på dess Valuteringsdag.


6.5 Valuteringsdag
(a)          Om betalningsmottagaren av de medel som genereras av en Order (enligt instruktionerna i Ordern) befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet:
(i)            skall Custom House tillse att betalningstransaktionens medel finns tillgängliga på  betalningsmottagarens konto senast vid slutet av nästföljande bankdag efter det att Custom House har tagit emot Ordern, förutsatt att Ordern skall genomföras i euros eller brittiska pund eller endast innefattar en valutaväxling mellan dessa valutor (förutsatt att växlingen sker i Storbrittanien och att eventuell gränsöverskridande överföring av medel sker i euro); och
(ii)           Om Paragraf 6.5(a) (i) ej är tillämplig skall Custom House tillse att betalningstransaktionens medel finns tillgängligt på betalningsmottagarens konto senast vid slutet av fjärde bankdagen efter att Custom House har tagit emot Ordern.

(b)          Om Valuteringsdagen för slutförandet av en Order inte är en Dag i den jurisdiktion där något av de konton finns som Kunden skall göra en betalning till eller erhålla en betalning ifrån, skall Orderns Valuteringsdag istället vara nästföljande Dag enligt den jurisdiktion där kontona är lokaliserade.

(c)           På Kundens begäran skall Custom House, utan dröjsmål, förse Kunden med följande information:
(i)            uppgifter som gör det möjligt för mottagaren att identifiera transaktionen;
(ii)           i förekommande fall, uppgift om betalaren och samt information som har bifogats transaktionen;
(iii)          transaktionens belopp i den valuta som används i betalningsordern som det mottagande kontot uppbär;
(iv)         transaktionens belopp före valutaväxling och Custom House växelavgift;
(v)          en redogörelse för de avgifter och räntor som Kunden har erlagt;
(vi)         bekräftelse på Valuteringsdag och mottagandet av betalningen till betalningsmottagaren.
Oaktat vad som nämns ovan, för det fall Kunden är en Konsument skall Custom House en gång per månad meddela Kunden sådan information som framgår av denna Paragraf 5.6(c) (i) – (vi).

6.6 Dröjsmål
Även om Custom House kommer att vidta samtliga rimliga åtgärder för att Kundens Order skall behandlas samma Dag som den har skickats till Custom House (under förutsättning att Order har tagits emot före bankdagens slut, i enlighet med Paragraf 7), ansvarar inte Custom House för övriga finansiella institutioners dröjsmål vid genomförandet av transaktionen. För det fall det inte föreligger grov vårdslöshet eller uppsåt från Custom House sida, ansvarar inte Custom House för dröjsmål, skada, fel, eller fel i utförandet av tjänsten.

6.7 Valutakurser
Custom House:s växelkurser finns tillgängliga på Internet ("Växelkurser"). Växelkurser är inte bindande och kursen för valutan överenskommes mellan parterna när Ordern läggs. Den beräknade växelkursen på Internet skall endast ses som en indikation och kan komma att ändras. Den slutliga växelkursen och Växelkurser på Internet kan skilja på grund av flera olika faktorer, exempelvis att Order läggs en tid efter det att växelkursen senast publicerades. Custom House, i egenskap av valutahandlare, har en spread mellan sina köp- och säljkurser, och Custom House grundar sina individualiserade växelkurser på flera olika faktorer däribland dess syn på marknadsläget, omkostnader och drift kostnader. 

6.8 Icke godkända transaktioner

(a)          Om Kunden utan oskäligt dröjsmål, och inte senare än 13 månader från debiteringsdagen, underrättar Custom House om icke godkänd transaktion, skall Custom House återbetala medlen till Kunden och i förekommande fall återställa betalningskontot i det skick det var i innan den icke godkända transaktionen utfördes. Detta gäller under förutsättning att det inte stadgas i Ordern att aktuella medel skall överföras till betalningsmottagare utanför det Ekonomiska europeiska samarbetsområdet, eller konverteras från euro eller brittiska pund till övrig valuta. Kunden dock ansvarig för;
(i)            Förluster upp till ett maximalt värde om 50 GBP som har uppstått genom en Order till följd av (A) förlust eller stöld av betalningsinstrument eller (B) när Kunden inte har bevarat den personliga säkerhetsanordningen för betalningsinstrumentet på ett säkert sätt; och
(ii)           Kunden förlorar även möjligheten till återbetalning enligt Paragraf 6.8 (a) vid en icke godkänd transaktion om Kunden underlåter att underrätta Cusom House inom 13 månader efter debiteringsdatum.
(b)          Custom House har rätt att stoppa en Order om Custom House anser att säkerheten avseende denna Order äventyrats och misstanke om bedrägeri eller otillåtet bruk av Ordern föreligger, eller om det föreligger en betydligt ökad risk för att Kunden inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet. Om Custom House finner att någon av omständigheterna i denna Paragraf 6.8 (b) har inträffat före det att Ordern har stoppats, (eller, om det inte är möjligt, omedelbart efter) skall Custom House informera Kunden om att Custom House avser att stoppa Ordern och skälen för detta. Custom House skall fullfölja transaktionen i Ordern eller ersätta den med en ny Order så snart detta är möjligt efter att det inte längre föreligger någon orsak till att stoppa Ordern.

(c)           Om Custom House i något fall kan visa att Kunden har agerat bedrägligt eller uppsåtligen eller av grov aktsamhet inte har fullgjorts sina skyldigheter avseende säkerhetskraven för Ordern ansvarar Kunden för samtliga förluster som det orsakat. Förutom om Kunden har agerat bedrägligt ansvarar Kunden inte för förluster som har orsakats av en icke godkänd transaktion:
(i)            som är anmäld som förkommen, stulen, förskingrad eller ingåtts obehörigen;
(ii)           när Custom House inte har tillhandahållit lämpliga medel för att göra anmälan enligt (i) ovan eller för att begära att en Order inte längre skall vara stoppad enligt 6.8(b) ovan; eller
(iii)          när Ordern har ingåtts som ett distansavtal i form av undantagna kontrakt (eng. exempted contract) [enligt den betydelsen som framgår av engelska konsumentlagstiftningen från 2000 om distans försäljning (eng. UK Consumer Protection (Distance Selling) Regulations] eller för det fall svenska distans- och hemförsäljningslaen (2005:59) är tillämplig.

6.9 Felskrivning
Custom House ansvarar inte för eventuella skador, anspråk, förluster eller kostnader på grund av skrivfel eller annat uppenbart fel som förekommer i en offert eller Växelkurser ("Skrivfelet"). Custom House skall verka för att korrigera skrivfel och återställa kapitalbeloppet i transaktionen. Custom House kan debitera Kunden för sådan återställning. Tvist till följd av Skrivfel skall avgöras på grundval av marknadsvärdet för relevant valuta vid tidpunkten för Skrivfelet.  Marknadsvärdet fastställs av Custom House på skäliga grunder.

6.10 Order över Internet
I det fall Kunden använder Custom House Internetbaserade valutaväxlingssystem för beställningar ("Internetsystemet") accepterar och godkänner Kunden följande:

(a)          Samtliga transaktioner skall färdigställas efter inloggning med de användarnamn och lösenord ("Inloggningsuppgifter") som Kunden har erhållit från Custom House. En giltig inloggning utgör ett godkännande av Kunden att färdigställa en Order oberoende av om Inloggningsuppgifterna har används av en Godkänd Användare eller någon annan för att logga in. 

(b)          Kunden skall säkerställa att samtliga Inloggningsuppgifter hålls hemliga och förvaras säkert. Kunden skall även säkerställa att samtliga Godkända Användare som har erhållit Inloggningsuppgifter håller dessa hemliga och förvarar dem säkert. Kunden skall omedelbart meddela Custom House om Kunden misstänker att Kundens Inloggningsuppgifter inte har hållits hemliga eller förvarats säkert.

(c)           Kunden skall säkerställa att ingen obehörig person har möjlighet att använda Inloggningsuppgifterna. Av denna skyldighet följer att Kunden skall säkerställa att samtliga Godkända Användare stänger ned webbläsaren på datorn när han eller hon lämnar sin dator efter att ha använt sig av Internetsystemet.

(c)           Om Custom House har tilldelat Kunden ett lösenord skall Kunden ändra detta till ett nytt valfritt lösenord. Custom House kommer inte att ha vetskap om det nya lösenordet eller senare lösenord som Kunden har valt.

(d)          Kunden skall omgående kontrollera uppgifterna i samtliga Betalningsordrar för att säkerställa att uppgifterna i Ordern motsvarar Kundens uppgifter. Kunden skall rapportera eventuella avvikelser och fel samma dag som Ordern.

(e)          Custom House kan när som helst och utan Meddelande till Kunden återkalla eller neka åtkomst till Internetsystemet på grund av, men inte begränsat till följande exempel; säkerhetsrisk, servicekvalitet, betalningsunderlåtenhet från kundens sida eller om Kunden har handlat i strid mot någon bestämmelse i detta Avtal.

Paragraf 7 – kommunikation och meddelande

7.1 Språk
All kommunikation mellan Kunden och Custom House (inklusive information och meddelanden som Custom House är skyldig att lämna Kunden i enlighet med PSR) skall vara på Engelska.

7.2 Meddelanden
7.2.1 Tillvägagångssätt och emottagande
I de fall ett formellt meddelande, Instruktion, Order eller annan underrättelse ("Meddelande") krävs eller tillåts enligt detta Avtal, eller för tillämpning av detta Avtal, skall Meddelandet vara skriftlig och;

(a)          om Meddelandet skall lämnas till Kunden skall det;
(i)            levereras med förskottsbetalt rekommenderat brev eller överlämnas personligen till den adress som Kunden har angett i detta Avtal eller till den adress Kunden skriftligen har meddelat. Ett sådant Meddelande anses vara avgivet dagen efter Meddelandet har skickats, eller på leveransdagen om det har levererats personligen, eller
(ii)           genom att Custom House publicerar ett Meddelande på Custom House Webbplats.  Meddelandet anses då avgivet tre (3) Dagar efter publicering på Webbplatsen, eller
(iii)          via e-post i enlighet med Paragraf 7.2.2, eller
(iv)         via fax i enlighet med Paragraf 7.2.3;

(b)          om Meddelandet skall lämnas till Custom House skall det;
(i)            levereras med förbetalt rekommenderat brev eller överlämnas personligen till den adress som Custom House har angett i detta Avtal eller till den adress Custom House skriftligen har meddelat. Ett sådant Meddelande anses vara avgivet dagen efter Meddelandet har skickats, eller på leveransdagen om det har levererats personligen, eller
(ii)           via e-post i enlighet med Paragraf 7.2.2, eller
(iii)          via fax i enlighet med Paragraf 7.2.3.

7.2.2 Meddelanden med e-post
(a)          Varje Meddelande som skickas mellan parterna enligt detta Avtal kan även skickas via e-post om Meddelandet skickas till den e-postadress som senast har uppgetts till mottagaren. Avsändaren skall även spara en elektronisk eller utskriven kopia av skickat Meddelandet.

(b)          Ett Meddelade som har skickats via e-post anses vara avgivet på det som först inträffar av följande;
(i)            en leveransrapport som visar att avsändarens Meddelande har levererats till den e-postadress som anges enlig 7.2.2 (a) eller
(ii)           vid den tidpunkt då Meddelandet inkommer på ett informationssysten som kontrolleras av mottagaren, eller
(iii)          vid den tidpunkt Meddelandet öppnas eller läses av en medarbetare hos mottagaren.

7.2.3 Meddelanden med fax
Ett Meddelande som skickas mellan parterna enligt detta Avtal kan även skickas med fax om Meddelandet skickas till det faxnummer som senast har uppgetts till mottagaren. Ett Meddelade som har skickats med fax anses vara avgivet dagen då faxet har tagits emot i läsbar form enligt avsändarens faxsändningsrapport om detta tyder på att Meddelandet överfördes framgångsrikt.

7.3 Övrig kommunikation
Denna Paragraf 7.3 skall tillämpas på all kommunikation mellan Kunden och Custom House som inte behöver skickas som ett formellt Meddelande:

7.3.1 Användning av Custom House Webbplats och/eller Custom House Service
Genom nyttjandet av Custom House Webbplats och/eller Custom House Service har Kunden och Custom House lämnat sina medgivanden till att skicka finansiell och annan information samt elektroniska meddelanden till varandra genom Internet eller via fax. Kunden är medveten om att när Internet, fax eller annan form av elektronisk kommunikation används för att skicka och ta emot information kan informationen komma att nås av obehörig tredje man. Custom House ansvarar inte för förlust eller skada som kan drabba Kunden på grund av att information har hamnat hos obehörig tredje man. Kunden är medveten om och accepterar risken för att obehörig tredje man kan komma över Kundens konfidentiella information. Custom House ansvarar inte för anspråk som grundar sig på att obehörig tredje man har fått tillgång till information som har skickats mellan Kunden och Custom House. Begränsningen av Custom Houses ansvar enligt denna Paragraf (7) gäller inte i förhållande till Konsumenter för det fall en obehörig tredje part har fått tillgång till Konsumentens konfidentiella information till följd av Custom Houses vårdslösa eller uppsåtliga agerande.

7.3.2 Hyperlänkar
Hyperlänkar eller andra länkar från eller till webbplatser utanför Custom House Webbplats är endast till för att underlätta för Custom Houses Kunder. Custom House ansvarar inte för, eller utför granskning, övervakning eller kontroll av webbplatser som är länkade till eller från Custom House Webbplats. Custom House ansvarar inte för eventuella skador som har uppkommit vid länkning.
Tillhandahållande av information i allmänhet
Custom House skall förse Kunden med den information som Kunden har rätt till enligt PSR. Informationen skall lämnas till Kunden på något av de sätt som anges i denna Paragraf 7. Dessutom kan Kunden när som helst begära en kopia av
(i)            ett tidigare gällande Avtal mellan Kunden och Custom House och/eller
(ii)           all information som Kunden har rätt till enligt detta Avtal.

Paragraf 8 – Ångerrätt

(a)          Om detta Avtal ingås på distans i den meningen som avses i direktiv 2007/64/EG och under förutsättning att priset på Custom Houses tjänster inte är beroende av omständigheter utanför Custom Houses kontroll, såsom svängningar på finansmarknaden för valutaväxlingstjänsten, har Konsumenten rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) kalenderdagar (ångerrätt). Utövandet av denna ångerrätt påverkar inte sådan Order som Custom House har tagit emot i enlighet med Paragraf 6.2(a).

(b)          För att Konsumenten skall ha rätt att frånträda Avtalet skall Konsumenten sända ett meddelande till Custom House om detta;

(i)            i en handling eller i på något annat läsbart och varaktigt medium som är tillgängligt för Custom House,
(ii)           senast fjorton (14) kalenderdagar från och med antingen den dag Avtalet ingås eller från och med den dag Konsumenten får avtalsvillkoren eller annan väsentlig information för Avtalet om det sker vid ett senare tillfälle.

(c)           Genom att lägga en Order inom den under (a) – (b) ovan nämnda tidsperioden, skall Konsumenten anses uttryckligen begära fullgörelse av Avtalet som påbörjats före utgången av ångerfristen. Konsumenten samtycker därmed till, och godkänner verkställandet av transaktionen under dessa villkor. Detta samtycke är oåterkalleligt så snart Ordern har mottagits av Custom House i enlighet med Paragraf 6.2 (a). Varje Order som på detta sätt läggs av Konsumenten kommer att utföras i enlighet med villkoren i detta Avtal. För det fall Konsumenten därefter utövar sin ångerrätt, är Konsumenten skyldig att betala, utan oskäligt dröjsmål, för den tjänst som faktiskt tillhandahållits av Custom House i enlighet med Avtalet.

(d)          Custom House skall, senast trettio kalenderdagar räknat från den Dag då Custom House erhåller Meddelande om ångerrätt, återbetala samtliga belopp som Konsumenten har betalat med undantag för sådan betalningen som anges i Paragraf 8(c) och sådant transaktionsbelopp avseende en Order som Custom House har mottagit. Konsumenten skall returnera samtliga medel eller annan lös egendom som har erhållits från Custom House senast trettio kalenderdagar från den dag som Konsumenten skickar Meddelandet om ångerrätt.

(e)          Om Konsumenten inte utövar sin ångerrätt skall Avtalet tillämpas i enlighet med dess villkor.

Paragraf 9 – växel och/eller elektronisk överföring

9.1 Leveranssätt
På begäran av Kunden kan Orden expedieras av Custom House med användande av Växel eller Elektronisk Överföring.

9.2 Begäran
Kunden skall omedelbart kontakta Custom House vid en begäran om att stoppa en utbetalning av Växel eller Elektronisk Överföring.

9.3 Stopp av Order
Custom Houses skyldighet att stoppa en utbetalning i enlighet med en begäran enligt Paragraf 8.2 är begränsad till att översända den aktuella stoppordern inom två (2) Dagar från att Custom House tagit emot följande:

(a)          en fullgod stopporder,

(b)          ett ersättningsavtal och

(c)           ersättning för eventuella avgifter som är hänförliga till stoppordern.

Custom House är inte ansvarig för betalningar av Växel eller Elektroniska Överföringar som inte kan stoppas.

9.4 Återbetalningar
Återbetalning görs i den ursprungliga valutan omräknad till brittiska pund efter gällande växlingskurs som bestäms av Custom House. Från återbetalningen har Custom House rätt att dra av en administrativ avgift. För det fall den ursprungliga Växeln inte returneras till Custom House kan Custom House begära

(a)          verifikation för att Växeln inte har utbetalats och att banken har stoppat betalningen; och

(b)          kvitto på ett korrekt ersättningsavtal och/eller intyg om dödande av handling. För att en fullbordad återbetalning skall föreligga vid Elektroniska Överföringar, skall medlen blivit återförda.

9.5 Ansvarsbegränsning
Custom House åtar sig att använda rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att Växlar betalas ut till växelmottagarens bank i enlighet med normal praxis, samt att Elektroniska Överföringar skall betalas in på anvisat konto eller vara tillgänglig för utbetalning vid den tidpunkt som specificeras av Custom House i enlighet med utbetalarens normala praxis. Custom House ansvarar inte för förlust, utmätning, försening eller utebliven betalning om det inte beror på grov vårdslöshet eller uppsåtligt agerande vid överföring till betalningsmottagare eller vid fullgörande av förpliktelserna enligt detta Avtal. Custom House tar inget ansvar för överträdelser av import-, export- eller valutarestriktioner.

Trading Terms and Conditions • CH UK – Sweden • Business & Private OLS - Jan.2012 ©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.